Omyly a mýty o zpracování žádosti a o procesu rozhodování o přidělení dotací z fondů EU:

1. Musím znát všechny směrnice a nařízení vydané v EU.

 • Žadatel zpracovává projekt výhradně dle platných dokumentů programu, které jsou volně k dispozici (Příručka pro žadatele JPD 2, případně Programový dodatek JPD 2),  které vychází z platných evropských a českých pravidel a tak není povinnost seznamovat se detailně s veškerou platnou českou a evropskou legislativou;
 • doporučujeme však seznámit se s legislativou o zadávání veřejných zakázek.

2. O projektu se rozhoduje v Bruselu.

 • Veškeré rozhodovací procesy (příjem projektů, kontroly projektů a jejich hodnocení) se dějí v České republice (převážně na Magistrátu hl. m. Prahy a Centru pro regionální rozvoj ČR).

3. Nikdo nepřijde na to, že můj projekt je financován z více zdrojů EU a ČR.

 • Projekt je nezpůsobilý, pokud je vznesen požadavek na jeho proplacení z více dotačních titulů (ať už českých nebo evropských);
 • projekty se vkládají do celostátního informačního systému, který detailně sleduje tok dotací ke konkrétnímu projektu.

4. Napsat projekt je tak těžké, že to normální smrtelník nemůže zvládnout sám.

 • žadatel by nejdříve měl svůj projektový záměr zkonzultovat na příslušném pracovišti (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení implementace JPD pro Cíl 2), aby odhadl časovou náročnost přípravy projektu a zhodnotil kvalifikační předpoklady vlastního projektového teamu;
 • na zpracování projektové dokumentace si žadatel může najmout poradenskou firmu. Pokud následně projekt dosáhne dostatečného bodového ohodnocení, budou žadateli uhrazeny takto vzniklé výdaje (tyto výdaje budou uhrazeny max do výše 5 % celkových způsobilých výdajů na projekt - např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA, zpracování žádosti, Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů);
 • vyplnění samotného formuláře elektronické žádosti ELZA je koncipováno jednoduše s bohatou nápovědou.

5. Nebudu stále obtěžovat s otázkami úředníky, ještě si na mě zasednou při hodnocení
    projektu.

 • Úředník zabývající se JPD 2 byl přímo určen, aby byl oporou žadateli;
 • každý dotaz je vítán, protože je brán jako zpětná vazba pro celý systém;
 • často kladené otázky jsou vyvěšeny v sekci Pro žadatele, aby pomohly ostatním žadatelům.

6. O projektech už je dopředu rozhodnuto.

 • O výběru projektů se rozhoduje na základě kvalitativního posouzení jednotlivých projektů dle veřejně přístupných hodnotících kritérií (která jsou zveřejňována např. v Příručce pro žadatele JPD 2 a v Programovém dodatku JPD 2);
 • projekty jsou seřazeny na základě dosaženého bodového odhodnocení. Následně stanovuje Regionální rada regionu Praha (Zastupitelstvo hl. m. Prahy) limitní bodovou hranici: projekty, které se umístí pod touto hranicí, nejsou doporučeny k financování, avšak žadatel je může po dopracování znovu uplatnit v další Výzvě k předkládání projektů.

7. Nemohu požádat o dotaci ze státního rozpočtu, pokud se neprokáži předem orazítkovaným formulářem.

 • Žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (a také z EU a z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy) společně s celým projektem (žádost je součástí projektové dokumentace) a na předem orazítkované přísliby a nevyžádané formuláře není brán žádný zřetel.

8. Z Evropské unie lze financovat vše, co mě napadne.

 • Projektový záměr je zcela nezbytné konfrontovat s typy podp orovaných projektů a se způsobilými výdaji programu JPD 2; konkrétní typy projektů, na které je možno žádat o přidělení dotace, jsou k dispozici v Příručce pro žadatele JPD 2 (kapitola V) a také v Programovém dodatku JPD 2.

9. Na projektu nemohu pracovat před začátkem výzvy, protože by mi neuznali vzniklé výdaje.

 • Projektovou dokumentaci si mohu nechat zpracovat ještě před vyhlášením výzvy. Časové období, ve kterém jsou projekty sbírány, nemá žádnou vazbu na termín, ve kterém jsem si nechám vypracovat projekt (avšak výdaje na projektovou dokumentaci mohu uplatnit pouze ty, které vznikly po vstupu ČR do EU, tj. po 1. 5. 2004);
 • samotnou realizaci projektu (stavbu, nákup technologie, apod.) je nutno realizovat až po zaregistrování projektu na Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení implementace JPD pro Cíl 2) - při předání projektu obdrží žadatel Potvrzení o převzetí projektu s datem a přesným časem podání projektové žádosti.

10. Můj včasně předložený projekt okopíruje jiný žadatel

 • Žadatel podává zapečetěný projekt přímo na pracoviště Sekretariátu Regionální rady (Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení implementace JPD pro Cíl 2). Do data a hodiny ukončení sběru projektů zůstává projekt zapečetěný. Ve fázi kontroly a hodnocení projektu do něj nahlíží výhradně pracovníci zapojení do procesu realizace programu JPD 2, případně žadatel, pokud je vyzván k odstranění chyb.