Logo pro web.gif

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU vytvořil ve spolupráci se společností Fontis s. r. o. propagační video:

"Projekty podpořené z EU v Praze"

Tento videopořad se snaží nenáročnou a pokud možno zábavnou formou prezentovat několik projektů, které v hlavním městě získaly podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím programu JPD 2. Výběr projektů byl zvolen s ohledem na různorodost a tím i průřezovost v rámci podporovaných aktivit programu, přičemž jedním z hlavních kritérií, podle kterých byly projekty pro toto video vybírány, byla fáze realizace, resp. dokončení projektu. Z toho důvodu jsou v tomto videu prezentovány zejména ty projekty, které byly podpořeny v 1. a 2. Výzvě k předkládání projektů, poněvadž v době natáčení již byly z projektových výkresů transformovány na konkrétní hmatatelnévýstupy. 

Poděkování:

Náš odbor spolu se zpracovatelem tohoto videa by touto cestou rád poděkoval jak všem předkladatelům projektů, kteří s námi spolupracovali při jeho tvorbě, tak i ostatním žadatelům o podporu z programu JPD 2, kteří svým úsilím a vynaloženou energií přispěli ke zlepšení kvality života v hl. m. Praze a k naplnění smyslu existence strukturálních fondů EU.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali odboru Public relations magistrátu hl. m. Praha, jmenovitě paní Zuzaně Filipové a tiskovému mluvčímu panu Jiřímu Wolfovi, za ochotu a spolupráci při vzniku tohoto videa.

Videopořad je vytvořen ve formě streamovaného videa (formát wma) a žadatelé si jej můžou spustit ve čtyřech rozlišeních:

Projekty podpořené z EU v Praze - 128 kb/s

Projekty podpořené z EU v Praze - 256 kb/s

Projekty podpořené z EU v Praze - 512 kb/s

Projekty podpořené z EU v Praze - 1024 kb/s

EU.jpgVytvoření tohoto videa bylo spolufinancováno EU - Evropským fondem pro regionální rozvoj