Regionální rada regionu soudržnosti Praha pořádá v souvislosti s vyhlášením 6. Výzvy k předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) informační semináře na téma:

„Příprava projektů pro 6. Výzvu programu JPD 2“

Semináře jsou členěny podle jednotlivých opatření, ve kterých mohou žadatelé předkládat své projekty, a uskuteční se:

Pozvánka ke stažení

Na seminářích budou účastníkům prezentovány informace o jednotlivých opatřeních, ve kterých mohou předkládat projekty, a změny, které jsou platné pro 6. Výzvu. Dále budou rozebírány žadateli opomíjené záležitosti při přípravě projektů, obvyklá slabá místa předložených projektových žádostí, problematika způsobilých výdajů, obsah povinných příloh a vyplňování elektronické žádosti ELZA. Součástí semináře bude rovněž diskuse s přednášejícími.

Na seminář budou zároveň přizváni pracovníci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, zástupci Řídícího orgánu JPD 2, tj. Ministerstva pro místní rozvoj, a Centra pro regionální rozvoj ČR.

Účást na seminářích je bezplatná, avšak z kapacitních důvodů prosíme účastníky, aby se na tyto semináře zaregistrovali na emailové adrese: viera@mechackova@cityofprague.cz.