logo sea.jpg

Regionální environmentální centrum Česká republika,
Ing. Jana Svobodová
a
Hlavní město Praha

pořádají úvodní veřejný seminář

Operační program praha - konkurenceschopnost a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA).

Seminář se koná 30. května 2006 od 15:00 hodin v budově Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 (místnost č. 349, 3. patro).

Základní informace:

Operační program Praha - Konkurenceschopnost (dále jen „OPPK“) je jedním ze dvou operačních programů, jejichž prostřednictvím bude hl. m. Praha čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 – 2013 v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost politiky soudržnosti EU. Finanční prostředky pro OPPK budou zajištěny z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), přičemž se tato podpora vztahuje na celé území hl. m. Prahy.

Globálního cíle OPPK, který spočívá ve zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU, má být dosaženo odstraněním rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. 

Účel úvodního semináře:

Účelem úvodního veřejného semináře je seznámení veřejnosti s aktuálním stavem prací a obsahem pracovního návrhu Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, s metodickým postupem, harmonogramem a prvními výstupy posouzení vlivu OPPK na životní prostředí (dále jen „SEA OPPK“), s dalším postupem zpracování OPPK a SEA OPPK a s možnostmi, jak se do obou procesů aktivně zapojit.

Za přípravu OPPK je odpovědné hl. m. Praha, odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie Magistrátu
hl. m. Prahy, příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.

Zpracovatelem posouzení vlivů OPPK na životní prostředí je konsorcium Ing. Jana Svobodová a Regionální environmentální centrum ČR .

Cílem SEA OPPK je vyhodnocení Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a určení podmínek implementace OPPK v souladu s požadavky zákona    č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Informační zdroje:

Relevantní dokumenty, průběžné výstupy v rámci SEA OPPK jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách:
www.integranet.cz/op_konkurenceschopnost/index.htm

Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA OPPK v Informačním systému SEA na adrese:
www.ceu.cz/EIA/SEA.

Informace o Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost získáte i na internetových stránkách hl. m. Prahy v sekci:
EU - Fondy 2007 – 2013.

Pozvánka s programem ke stažení

Podrobnější informace a další údaje o průběhu zpracovávání SEA OPPK získáte na internetových stránkách www.integranet.cz nebo se obracejte na kontaktní osoby Mgr. Michala Musila, REC ČR (tel.: +420 724 159 503, michal.musil@reccr.cz) a Ing. Janu Hrnčířovou (tel.: +420 724 822 355, jana.hrncirova@integranet.cz)

Svoji účast na úvodním veřejném semináři prosím potvrďte na emailové adresy michal.musil@reccr.cz nebo jana.hrncirova@integranet.cz.

eu4.jpgTento seminář je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj