4logo.jpg

Výzva k předkládání projektů představuje způsob, kterým mohou jednotliví zájemci žádat o finanční podporu z fondů EU. Výzvy vyhlašuje tzv. Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy) minimálně jednou a maximálně třikrát ročně.

Termín podání

Žádosti je možné předkládat v době vyhlášení Výzvy v úředních hodinách Magistrátu hl. m. Prahy, případně i mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě. Příprava a zpracovávání projektu, včetně konzultací žádosti, však mohou probíhat během celého kalendářního roku!

Forma podání žádosti

Žádost musí být vyplněna na předepsaném elektronickém formuláři ELZA. Pro každou Výzvu je vytvořena nová verze formuláře, která je obsahově totožná s předchozími a ve které lze otevřít žádosti vytvořené ve starších verzích. Elektronickou žádost ELZA spolu s návodem k instalaci a nápovědou pro ovládání si můžete stáhnout v sekci Pro žadatele.

Obsah žádosti

Výběr konkrétního opatření ("dotačního titulu"), informace o oprávněných předkladatelích projektů, způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu, povinné přílohy žádosti, ukazatele hodnocení a řadu dalších informací naleznete v Příručce pro žadatele, která je rovněž vydávána v nové verzi pro každou výzvu a kterou si taktéž můžete stáhnout v sekci Pro žadatele.

Místo podání
Žádosti musejí být doručeny osobně na adresu: Regionální rada regionu soudržnosti Praha, Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, místnosti č. 372, 375 - 377. Při předložení projektu obdrží žadatel Potvrzení o převzetí projektu s datem a přesným časem jeho podání.
Náklady projektu 
Časové období, ve kterém jsou projekty sbírány, nemá žádnou vazbu na termín, ve kterém žadatel připravuje projekt. Výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace lze zařadit mezi výdaje projektu (přičemž se musí jednat o výdaje vzniklé po 1. 5. 2004). Realizace projektů musí být ukončena do 31. 12. 2008.

Probíhající výzvy

V této podsekci naleznete informace o té Výzvě, která probíhá (která není uzavřena) a v rámci které můžete předkládat žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU prostřednictvím programu JPD 2.

Uzavřené výzvy

V této podsekci naleznete informace o vyhlášených Výzvách, které již byly uzavřeny, včetně údajů o předložených projektech, jejich doporučení či nedoporučení k financování ze strukturálních fondů EU prostřednictvím programu JPD 2 a další.