Příručka pro žadatele verze 1.2 pro 2. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2Související metodiky
 • Formulář ISPROFIN
  Formulář ISPROFIN předkládají všichni žadatelé, kteří žádají o finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to v rozsahu RA 80 až RA 82. Tento formulář je zároveň připojen v elektronické podobě jako příloha elektronické žádosti ELZA.
 • Formulář Rozpočet projektu
  Formulář rozpočtu má stejnou podobu pro všechny podávané projekty a je vyžadován jako standardizovaná příloha - formát formuláře je závazný. Jako nepovinnou přílohu může žadatel dle vlastního uvážení předložit i jiné typy rozpočtů.  [XLS]
 • Doklady pro posouzení finančního zdraví - městská část - Doklad o dluhové službě [DOC]
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí - Informace a postupy pro žadatele k posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) a z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000 [DOC]
 • Způsobilé výdaje - Metodická příručka Ministerstva pro místní rozvoj, 1. vydání [DOC]
 • Metodika k auditu projektu - Metodika k prováděnému auditu projektu při velikosti nad 90 mil. Kč.
  Všechny projekty/akce předkládané v rámci JPD 2, jejichž celkové náklady přesahují 3 mil. EUR, musí projít nezávislým auditem. Audit provede certifikovaná auditorská firma, která je členem mezinárodně uznávaného orgánu auditorů. Při výběru autorizovaného auditora resp. auditorské společnosti je možné vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR (www.kacr.cz).