Příručka pro žadatele pro 5. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2

Úvodní informace k Příručce pro žadatele pro 5. Výzvu (dokument obsahuje kapitoly I - III)
(Pro podrobnosti prosím klikněte.)

 • Kapitola I -  Základní informace o JPD 2
  Hlavní a specifické cíle programu, které musí žadatel splnit.
 • Kapitola II -  Definice pojmů, základní legislativa
  Seznam základních pojmů, které ulehčí žadateli orientaci v Příručce pro žadatele.    
 • Kapitola III -  Podmínky pro poskytnutí podpory z JPD 2
  Přehled základních pravidel, které musí žadatel splnit, aby byl jeho projekt způsobilý pro financování z programu.

Kapitola IV - Podmínky pro jednotlivá opatření / dílčí opatření
(Podmínky pro poskytnutí podpory specifické pro jednotlivá opatření. Jedná se o 6 samostatných dokumentů pro jednotlivá opatření.) Související dokumenty a metodiky
 • Postup na zadávání veřejných zakázek
  Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (Odbor veřejného investování MMR)
 • Zadávání podlimitních zakázek
  Metodický postup pro případ, že cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 mil. Kč, ale zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce není z více než 50 % financována veřejným zadavatelem
 • Formulář ISPROFIN
  Formulář ISPROFIN předkládají všichni žadatelé, kteří žádají o finanční prostředky ze státního rozpočtu, a to v rozsahu RA 80 až RA 82. Tento formulář je zároveň připojen v elektronické podobě jako příloha elektronické žádosti ELZA.
 • Formulář Rozpočet projektu
  Formulář rozpočtu má stejnou podobu pro všechny podávané projekty a je vyžadován jako standardizovaná příloha - formát formuláře je závazný. Jako nepovinnou přílohu může žadatel dle vlastního uvážení předložit i jiné typy rozpočtů.  [XLS]
 • Doklady pro posouzení finančního zdraví - městská část - Doklad o dluhové službě [DOC]
 • Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí - Informace a postupy pro žadatele k posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) a z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000 [DOC]
 • Způsobilé výdaje - Metodická příručka Ministerstva pro místní rozvoj platná pro 3. a následující výzvy k předkládání projektů [DOC]
 • Metodika k auditu projektu - Metodika k prováděnému auditu projektu při velikosti nad 90 mil. Kč.
  Všechny projekty/akce předkládané v rámci JPD 2, jejichž celkové náklady přesahují 3 mil. EUR, musí projít nezávislým auditem. Audit provede certifikovaná auditorská firma, která je členem mezinárodně uznávaného orgánu auditorů. Při výběru autorizovaného auditora resp. auditorské společnosti je možné vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR (www.kacr.cz).