Regionální rada regionu soudržnosti Praha (RRP) doporučila na základě usnesení výboru RRP č. 002 ze dne 9. ledna 2007 šest projektů k financování z operačního programu JPD 2. O poskytnutí finanční podpory z EU pro projekty, které byly podány v 5. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2),  rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na základě následných kontrol a analýz provedených Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR).

V rámci 5. Výzvy k předkládání projektů v programu JPD 2, která proběhla v období od 30. 6. 2006 do 2. 10. 2006, bylo ve čtyřech opatřeních podáno celkem 32 individuálních projektů. 3 projekty byly vyřazeny v průběhu kontroly formálních náležitostí (úplnosti a formální správnosti povinných příloh projektů) a kontroly přijatelnosti (soulad projektů s cíli jednotlivých opatření) a 5 projektů bylo staženo žadatelem. Po ohodnocení (obodování) projektů na základě kritérií, stanovených Programovým dodatkem JPD 2, byly všechny projekty seřazeny podle dosažených bodů v rámci jednotlivých opatření. Regionální rada na svém zasedání nejprve schválila limitní bodovou hranici, na jejíž základě jsou vyřazeny projekty, které nezískaly potřebný počet bodů z důvodu jejich nedostatečné kvality. Projekty, které získaly vyšší počet bodů, než byla stanovená limitní hranice pro dané opatření, pak byly doporučeny k financování.

Jelikož v opatřeních 1.1, 1.2 a 2.3 vznikl převis finančních požadavků projektů nad prostředky určenými pro tato opatření v 5. Výzvě, bylo 9 projektů doporučeno jako náhradní. Ty budou podpořeny v případě, že některý z doporučených projektů vypadne během Ex-ante kontroly na Centru pro regionální rozvoj ČR nebo dojde ke snížení způsobilých výdajů některého z doporučených projektů, resp. dojde k nevyčerpání prostředků z rozpočtů projektů podpořených v předchozích výzvách.

Originály projektů, které byly Regionální radou doporučeny k financování, byly předány Centru pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj), které po provedení analýzy způsobilých výdajů projektů a kontrole ex-ante vypracuje návrhy smluv o financování (tj. o poskytnutí dotace). Tento proces slouží k ověření veškerých údajů uvedených v projektových žádostech a zajištění jejich souladu s pravidly realizace programu JPD pro Cíl 2. Předpokládaným termínem uzavírání smluv o financování mezi předkladateli projektů a Řídicím orgánem programu JPD pro Cíl 2 (Ministerstvem pro místní rozvoj) je 2. čtvrtletí v roce 2007.

Projekty, které nebyly Regionální radou doporučeny k financování, mohou být po svém přepracování znovu předloženy v následující poslední 6. Výzvě, přičemž vynaložené výdaje na zpracování projektu jsou považovány za uznatelné výdaje (tj. výdaje vzniklé po 1. květnu 2004). Předkladatelé těchto projektů budou vyzváni k převzetí orignálu podaného projektu.