Regionální rada regionu soudržnosti Praha, tj. Zastupitelstvo hl. města Prahy (HMP), schválila usnesením č. 33/07 ze dne 15. 12. 2005 projekty, které byly podány ve 3. Výzvě k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) a doporučila je tak Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k poskytnutí finanční podpory.

V rámci 3. Výzvy pro předkládání projektů v programu JPD 2, která proběhla v období od 24. 6. do 30. 9. 2005, bylo v šesti opatřeních podáno celkem 34 individuálních projektů. 6 projektů bylo vyřazeno v průběhu kontroly formálních náležitostí (úplnosti a formální správnosti povinných příloh projektů) a kontroly přijatelnosti (soulad projektů s cíli jednotlivých opatření). Po ohodnocení (obodování) projektů na základě kritérií, stanovených Programovým dodatkem JPD 2, byly všechny projekty seřazeny podle dosažených bodů v rámci jednotlivých opatření. Regionální rada na svém zasedání nejprve schválila limitní bodovou hranici, na jejíž základě jsou vyřazeny projekty, které nezískaly potřebný počet bodů z důvodu jejich nedostatečné kvality. Projekty, které získaly vyšší počet bodů, než byla stanovená limitní hranice pro dané opatření, pak byly doporučeny k financování.

Originály projektů, které byly Regionální radou doporučeny k financování, byly předány Centru pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj), které po provedení analýzy způsobilých výdajů projektů a kontrole ex-ante vypracuje návrhy smluv o financování (tj. o poskytnutí dotace). Tento proces slouží k ověření veškerých údajů uvedených v projektových žádostech a zajištění jejich souladu s pravidly realizace programu JPD pro Cíl 2. Předpokládaným termínem uzavírání smluv o financování mezi předkladateli projektů a Řídicím orgánem programu JPD pro Cíl 2 (Ministerstvem pro místní rozvoj) je 2. čtvrtletí v roce 2006.

Projekty, které nebyly Regionální radou doporučeny k financování, mohou být po svém přepracování znovu předloženy v následujících Výzvách, přičemž vynaložené výdaje na zpracování projektu jsou považovány za uznatelné výdaje (tj. výdaje vzniklé po 1. květnu 2004). Předkladatelé těchto projektů budou vyzváni k převzetí orignálu podaného projektu.