Regionální rada, tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy, schválila usnesením č. 28/34 ze dne 25. května finanční příspěvek 81,5 mil. Kč pro 16 projektů, které byly předloženy v 1. Výzvě k předkládání projektů v programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Na tyto projekty, jejichž celkové náklady činí 372,8 mil. Kč, dále přispěje částkou 96,6 mil. státní rozpočet, 1.9 mil. Kč poskytnou vybrané městské části a 180 mil. zajistí EU.

V 1. Výzvě k předkládání projektů v JPD pro Cíl 2, která proběhla v období 17. 9. – 18. 10. 2004, bylo předloženo celkem 25 projektů. Tyto projekty následně prošly kontrolou formálních náležitostí (úplnosti a formální správnosti povinných příloh projektů) a kontrolou přijatelnosti (soulad projektů s cíli jednotlivých opatření). Po té byly tyto projekty obodovány podle stanovených kritérií a na základě tohoto obodování doporučilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 16. 12. 2004 na svém zasedání 20 projektů k uzavření smlouvy o financování s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Doporučené projekty byly následně předány Centru pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR), které provedlo analýzu rizik a ex-ante kontrolu projektů podaných v rámci 1. Výzvy. Tato kontrola slouží k ověření veškerých údajů uvedených v projektových žádostech a zajištění jejich souladu s pravidly implementace programu JPD pro Cíl 2. Během této kontroly byly dodatečně vyřazeny další čtyři projekty, ať už z nesplnění některých kritérií nebo z důvodu odstoupení předkladatelů projektů.

Seznam projektů se schváleným finančním příspěvkem