Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1648 ze dne 8. listopadu 2005 finanční příspěvek 45,9 mil. Kč pro 10 projektů, které byly předloženy v 2. Výzvě k předkládání projektů v programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2. Na tyto projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje (výdaje, na které mohou získat dotace ze strukturálních fondů EU) činí 249 mil. Kč, dále přispěje částkou 72,6 mil. státní rozpočet, 6 mil. Kč poskytnou vybrané městské části a 124,5 mil. zajistí EU.

V 2. Výzvě k předkládání projektů v programu JPD 2, která proběhla v období 1. 2. – 31. 3. 2005, bylo předloženo celkem 16 projektů. Tyto projekty následně prošly kontrolou formálních náležitostí (úplnosti a formální správnosti povinných příloh projektů) a kontrolou přijatelnosti (soulad projektů s cíli jednotlivých opatření). Po té byly tyto projekty obodovány podle stanovených kritérií a na základě tohoto obodování doporučilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 23. 6. 2005 na svém zasedání 10 projektů k poskytnutí podpory Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR).

Doporučené projekty byly následně předány Centru pro regionální rozvoj ČR (příspěvková organizace MMR), které provedlo analýzu rizik a ex-ante kontrolu projektů podaných v rámci 2. Výzvy. Tato kontrola slouží k ověření veškerých údajů uvedených v projektových žádostech a zajištění jejich souladu s pravidly implementace programu JPD 2.

Seznam projektů se schváleným finančním příspěvkem