zdroj.gif

Regionální rada regionu soudržnosti Praha, tj . Zastupitelstvo hl. m. Prahy, vyhlásila na základě usnesení 29/02 ze dne 23. 6. 2005 3. Výzvu k předkládání projektů v rámci programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha.

Žadatelé mohou předkládat projekty v těchto opatřeních a dílčím opatření programu JPD 2:
(Plné texty výzev jsou k dispozici po kliknutí na jednotlivá opatření)

   1.1    Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
   1.2    Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
   1.3    Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
   2.1    Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
2.2.2
    Příznivé podnikatelské prostředí
   2.3    Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Celkový rozsah finanční podpory ve 3. Výzvě JPD 2 (v Kč)

Priorita 1

Opatření 1.1

1 302 253 258

Opatření 1.2

1 374 589 036

Opatření 1.3

317 870 495

Priorita 2

Opatření 2.1

368 329 903

Dílčí opatření 2.2.2

200 239 266

Opatření 2.3

152 906 950

Celkem 3. Výzva k předkládání projektů

3 716 188 908

Projekt musí být realizován na území 24 vybraných městských částí hl. m. Prahy:
Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Libuš, Praha-Petrovice, Praha-Satalice, Praha-Štěrboholy
a Praha-Vinoř.

O finanční podporu mohou žádat následující subjekty:

Opatření 1.1 
Hlavní město Praha (HMP), organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a Správa železniční dopravní cesty;
Opatření 1.2   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi;
Opatření 1.3   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, nestátní neziskové organizace (NNO);
Opatření 2.1   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, specializované subjekty poradenství a zprostředkování, organizace výzkumu a vývoje, Hospodářská komora;
Dílčí opatření 2.2.2
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, Pražská informační služba, podnikatelská a profesní sdružení a reprezentace, specializované subjekty poradenství, zprostředkování a vzdělávání;
Opatření 2.3    
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, fondy a státní účelově zřízené instituce, vzdělávací organizace.

Lhůta a místo podání žádostí
Žádosti je možné předkládat od 24. června 2005 do 30. září 2005 do 14:00 hod. Žádosti musí být doručeny osobně na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie, Oddělení implementace JPD 2, Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403 - 408.

Způsob podání žádosti
Žádost musí být vyplněna na předepsaném elektronickém formuláři ELZA a doložena všemi povinnými přílohami, uvedenými v kapitole V. Příručky pro žadatele.

Poskytování informací a konzultace projektů:

Informace o opatření 1.1, 1.2, 1.3:
Ing. Johana Chalupová (tel: +420 236 002 636), Mgr. Jakub Benda (tel: +420 236 002 064)

Informace o opatření 2.1, 2.3 a dílčím opatření 2.2.2:
Ing. Kateřina Vágnerová (tel.: +420 236 002 613), Ing. Martin Škréta (tel: +420 236 002 537)

Další informace o programu JPD 2 a 3. Výzvě:
vedoucí oddělení Ing. Hana Veselá (tel: +420 236 002 639)
fin. manažer Ing. Marcela Nováková (tel.: +420 236 002 685)
elektron. žádost: Ing. Michal Struha (tel.: +420 236 002 859)

E-mail pro dotazy: michal.struha@cityofprague.cz