zdroj.gif

Regionální rada regionu soudržnosti Praha, tj . Zastupitelstvo hl. m. Prahy, vyhlásila dne 29. 6. 2006

5. Výzvu k předkládání projektů

v rámci programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha.

Žadatelé mohou předkládat projekty v těchto opatřeních programu JPD 2:
(Plné texty výzev jsou k dispozici po kliknutí na jednotlivá opatření)

   1.1    Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
   1.2    Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
   1.3    Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
   2.1    Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Celkový rozsah finanční podpory ve 5. Výzvě JPD 2 (v Kč)

Priorita 1

Opatření 1.1

140 110 690

Opatření 1.2*

256 155 256

Opatření 1.3*

9 297 424  

Priorita 2

Opatření 2.1

107 194 706

Celkem 5. Výzva k předkládání projektů

512 758 076

Projekt musí být realizován na území 24 vybraných městských částí hl. m. Prahy:
Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Libuš, Praha-Petrovice, Praha-Satalice, Praha-Štěrboholy
a Praha-Vinoř.

O finanční podporu mohou žádat následující subjekty:

Opatření 1.1 
Hlavní město Praha (HMP), organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a Správa železniční dopravní cesty;
Opatření 1.2   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi;
Opatření 1.3   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, nestátní neziskové organizace (NNO);
Opatření 2.1   
HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, specializované subjekty poradenství a zprostředkování, organizace výzkumu a vývoje, hospodářské komory;

Lhůta a místo podání žádostí
Žádosti je možné předkládat od 30. června 2006 do 2. října 2006 do 14:00 hod.
Žádosti musí být doručeny osobně na adresu:
Regionální rada regionu soudržnosti Praha
Jungmannova 29/35
Praha 1
3. patro, místnosti č. 372, 375 - 377

Způsob podání žádosti
Žádost musí být vyplněna na předepsaném elektronickém formuláři ELZA a doložena všemi povinnými přílohami, uvedenými v kapitole IV. Příručky pro žadatele.

Příručka pro žadatele pro 5. Výzvu
Formulář elektronické žádosti ELZA pro 5. Výzvu

Poskytování informací a konzultace projektů:

Informace o opatření 1.1, 1.2, 1.3:
Ing. Johana Chalupová (tel: +420 236 002 636), Mgr. Jakub Benda (tel: +420 236 002 064)

Informace o opatření 2.1:
Ing. Kateřina Vágnerová (tel.: +420 236 002 613), Ing. Martin Škréta (tel: +420 236 002 537)

Další informace o programu JPD 2 a 5. Výzvě:
fin. manažer Ing. Marcela Nováková (tel.: +420 236 002 685)
elektron. žádost: Ing. Michal Struha (tel.: +420 236 002 859)

E-mail pro dotazy: michal.struha@cityofprague.cz