Evropské dotace

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti. Jejich prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Peněžní toky z fondů EU jsou časově členěny do programových období. Nyní stojíme na přelomu mezi dvěma obdobími, kdy dochází k dočerpávání prostředků z programového období 2014-2020, a zároveň se vyhlašují první výzvy z nového programového období pro roky 2021-2027. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy. Od doby vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Na rozdíl od operačních programů, které čerpají prostředky z Evropských fondů a které jsou spravovány na národní úrovni, jsou unijní programy pod správou Evropské komise. Ta u většiny programů vypisuje výzvy, na které je možné reagovat podáním žádosti o podporu, určuje jejich rozpočet a termíny. Unijní programy svými prostředky podporují celou řadu potřebných oblastí (od zmírňování dopadů změn klimatu po kulturní projekty).