Text Projektové příručky ke stažení

Text Projektové příručky OPPA je mimo tento článek k dispozici v sekci Příručka a žádost v rámci oddílu Dokumenty těchto webových stránek.

Upozorňujeme, že při realizaci projektu je třeba vždy respektovat aktuálně platnou Projektovou příručku. U zadávacích řízení platí pravidlo, že zadavatel postupuje ve všech fázích výběru dodavatele podle pravidel, která platila v době zahájení zadávacího řízení. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit (viz sekce Kontakty).

Vybrané nejdůležitější změny

Přesnější vymezení hospodárnosti

Výdaje projektu musí splňovat kriteria hospodárnosti. Tato kritéria jsou rozhodujícím faktorem při realizaci nákupů zařízení, vybavení a některých služeb v průběhu a na závěr realizace projektu.

Pořizování zboží či služeb v závěru realizace projektu jsme se již v minulosti věnovali v tomto textu. V nové verzi Projektové příručky se nyní přístup k hospodárnosti upřesňuje: k dostatečnému využití nákladů během projektu je nutné přihlížet po celou dobu realizace.

Do příjmů projektu patří i prodej výrobků a zboží

Mezi příjmy projektu nepatří pouze poplatky za služby, jako například konferenční poplatky, zápisné či poplatky za školení, pronájem prostor apod. Do příjmů projektu je nutné zahrnout také příjmy za prodej zboží nebo výrobků, které jsou i jen částečně financované v rámci projektu.

Do tohoto vymezení je potřeba zahrnout i výrobky, které nevznikly přímo v projektu, ale na jejichž výrobě či prodeji se nějakým způsobem podílí zboží či služby pořízené z rozpočtu projektu.

Auditní stopa

Výdaje projektu, realizovaného v OPPA, musí být hospodárné, efektivní a transparentní. S ohledem na znění hodnotící zprávy Evropské komise, která dohlíží nad realizací Operačního programu Praha – Adaptabilita, by měli příjemci udržovat jasnou „auditní stopu“ ke všem výdajům.

Tématu auditní stopy věnujeme samostatný článek.