Loga

Hlavní město Praha úspěšně ukončilo ke dni 31. prosince 2015 projekt „Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu hlavního města Prahy. Projekt byl zahájen dne 1. května 2014. V rámci realizace projektu byly vytvořeny dílčí soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek, které zapracovávaly případná specifická pravidla pro proces přípravy a realizace veřejných zakázek platná pro jednotlivé cílové skupiny projektu (adresáty projektu).

Tyto dílčí soustavy zadávacích postupů byly vytvořeny v následující struktuře dokumentů, shodné pro všechny cílové skupiny projektu (adresáty projektu).

 • dokument „Legenda“ - slovní popis jednotlivých kroků potřebných pro realizaci daného typu zadávacího řízení,
 • dokument „Krokovník“ – kontrolní seznam úkonů potřebných pro realizaci daného typu zadávacího řízení,
 • dokument „Diagram“ – grafické znázornění procesu daného typu zadávacího řízení,
 • dokumenty „Vzorové dokumenty“ - sada vzorových šablon a formulářů pro daný typ zadávacího řízení.

Uvedené dokumenty byly zpracovány pro vybrané typy zadávacích řízení v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a to otevřené zadávací řízení podle § 27 ZVZ, užší řízení podle § 28 ZVZ, jednací řízení s uveřejněním podle § 29 ZVZ, jednací řízení bez uveřejnění podle § 34 ZVZ, zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 ZVZ  a rovněž pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Dílčí Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek vznikly pro následující cílové skupiny projektu (adresáty projektu):

 • odbory Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“)
 • Městkou policii hl. m. Prahy
 • příspěvkové organizace zřizované hl. m. Prahou v gesci odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP
 • příspěvkové organizace zřizované hl. m. Prahou v gesci odboru sportu a volného času MHMP
 • příspěvkové organizace zřizované hl. m. Prahou v gesci odboru školství a mládeže MHMP
 • příspěvkové organizace zřizované hl. m. Prahou v gesci odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

Dále byla vytvořena „Metodika pro kontinuální přezkum aktuálnosti a efektivity Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek v prostředí hlavního města Prahy“ včetně návrhu na její zdokonalování, a to v definovaném rozsahu a struktuře:

 • formulace využití Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek;
 • formulace souborů návrhů a doporučení pro zlepšování a optimalizaci jednotlivých konkrétních šablon a vzorových dokumentů v rámci Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek;
 • definici iniciátorů pro pravidelnou a ad-hoc aktualizaci jednotlivých šablon a vzorových dokumentů, jakož i celé Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek.

Vytvořená metodika dále stanoví kompetence a zodpovědnosti jednotlivých rolí příslušných adresátů Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek a jejich zapojení do procesu kontinuálního přezkumu aktuálnosti a efektivity vytvořené Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek. Důvodem pro toto určení kompetencí a zodpovědností je zajištění trvalého souladu s platnými a účinnými verzemi interních předpisů či právních předpisů, které Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek zapracovává a ze kterých vychází.

V rámci poslední fáze projektu byli formou prezenčního školení seznámeni zástupci cílových skupin projektu (adresátů projektu) s jednotlivými výstupy projektu a způsobem jejich využití pro přípravu a realizaci veřejných zakázek. Celkem se jednalo o 334 osob, které reprezentovaly 29 odborů MHMP, Městská policie hl. m. Prahy a 254 příspěvkových organizací zřizovaných hl. m. Prahou.

Zpětná vazba získaná od účastníků prezenčního školení jednoznačně prokázala, že vytvoření Soustavy zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek bylo smysluplným projektem, který umožnil jak naplnění metodické role Magistrátu hl. m. Prahy ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaným hl. m. Prahou, tak zvýšení kvality a transparentnosti procesu přípravy a realizace veřejných zakázek jednotlivých zadavatelů hl. m. Prahy.

Cíle projektu, jakož i monitorovací indikátory byly v rámci realizace projektu „Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek“ naplněny a v části vytvořených dílčích soustav zadávacích postupů a počtu účastníků prezenčních školení dokonce překročeny.