Projekt: Moderní škola I.

  • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001122

Projekt: Moderní škola II.

  • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projekt: Moderní škola III.

  • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001124

Projekt: Moderní škola IV.

  • registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projekty mají za cíl přispět k zásadní modernizaci odborných učeben 14 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Projekty řeší problém nerovnoměrné úrovně vybavení středních škol v Praze, konkrétně nedostatečnou technickou vybavenost odborných učeben v rámci zapojených škol. Zároveň se projekty soustředí na stále nevyřešený problém inkluze na všech zapojených školách, kdy inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku přizpůsobení edukačního prostředí žákům dané školy

Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, odborných předmětů dle profilace školy, kompetencí k podnikavosti a rozvoje čtenářské gramotnosti.