Loga EU a programu  OP VVV

Hlavní cíl projektu:

Jedná se o standardní projekt předkládaný všemi kraji. Projekt reaguje na zjištění a doporučení aktuálního Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy včetně Školní inkluzivní koncepce a na potřebu zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a rozvoje inovací ve vzdělávání. Vizí projektu je prostřednictvím zavádění inovací do vzdělávání a podpory škol a pedagogických pracovníků plně rozvinout potenciál každého žáka/studenta.

Dílčí cíle byly stanoveny následovně:

  • umožnit rozvoj osobností pedagogů a jejich kompetencí;
  • podpořit školy, aby se staly centrem změny, hybateli komunity;
  • zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol;
  • rozvinout školy jako odborná centra;
  • zlepšit spolupráci a dosáhnout souladu mezi aktéry vzdělávání v regionu;
  • rozvíjet bezpečné inkluzivní prostředí na školách;
  • rozvinout demokratické přístupy pedagogů;
  • motivovat žáky ke studiu polytechnických oborů;
  • podpořit kreativitu, inovace a další specifické metody výuky.

Nad rámec původního záměru je dalším cílem snížit negativní dopady zavedených opatření proti COVID-19 na žáky a studenty.

Projekt Prague Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu města. Realizace projektu byla zahájena 1.6. 2021. Předpokládané ukončení projektu je 30.11. 2023. Celková částka poskytnuté dotace na projekt činí: 338 395 387,26 Kč a celkové náklady projektu činí: 356 205 670,80 Kč.