Loga EU a programu  OP VVV

Hlavní cíl projektu:

Ačkoliv hl. m. Praha disponuje velkým potenciálem inovačního ekosystému (velký podíl osob s VŠ vzděláním, velký počet univerzita vysoká koncentrace vědeckovýzkumných organizací), je rozvoj tohoto systému spíše pozvolný. Praha sice realizuje aktivity inovační politiky již od roku 2014, ale až doposud nebyla věnována pozornost dostatečnému zajištění jejího kvalitního řízení a koordinace opatření vedoucích k rozvoji vědy, výzkumu a inovací ve městě.

Hlavním cílem projektu je proto posílit podmínky pro rozvoj inovačního prostředí v HMP, a to prostřednictvím zmapování a zanalyzování inovačního prostředí, podpory přípravy strategických intervencí a projektových záměrů a komplexního balíku marketingových aktivit.

Vytvořená kvalitní výkonná jednotka SmAcc bude disponovat dostatečnými kapacitami jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska financí pro zajištění kvalitní řízení a koordinaci opatření vedoucích k rozvoji vědy, výzkumu a inovací ve městě.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

1. Řízení projektu - náplní aktivity je komplexní řízení projektu.
2. Základní tým - v rámci této aktivity bude zajištěna komplexní podpora rozvoje inovačního prostředí v kraji, příprava strategických intervencí a projektů a zajištění vazby kraje na národní struktury RIS3.

3. Vzdělávání - aktivita je zaměřena na rozvoj kompetencí členů výkonné jednotky a odborných pracovníků kraje a posilování relevantních kompetencí odborníků z partnerských organizací.
4. Mapování - cílem aktivity je prohloubit přehled o aktérech pražského inovačního ekosystému jak z veřejného, soukromého, tak i akademického sektoru. V rámci této aktivity budou realizovány 2 analýzy, které budou stěžejním zdrojem dat pro projekty realizované v rámci strategické intervence Podpora začínajících a inovujících malých a středních podniků.
5. Asistence -  v rámci této klíčové aktivity bude realizován dotační program HMP na podporu přípravy projektů se zásadním dopadem na rozvoj inovačního ekosystému v Praze (vouchery).
6. Twinning - cílem této aktivity je přenést do pražského prostředí zkušenosti zahraničních partnerů s prací s talentovanými a mimořádně nadanými dětmi.
7. Pilotní ověření - klíčová aktivita pilotní ověření se bude skládat ze dvou dílčích aktivit a to Pilotní ověření systému péče o talenty a Pilotní ověření Platin.cz.
8. Marketingová a komunikační strategie kraje  - v rámci aktivity bude realizována marketingová strategie a propagace.

Projekt Prague Smart Accelerator je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu města. Realizace projektu byla zahájena 1. 2. 2020. Předpokládané ukončení projektu je 31.12. 2022. Celková částka poskytnuté dotace na projekt činí: 55 929 054,37 Kč a celkové náklady projektu činí: 65 798 887,50 Kč.