Logo OPZ

 

 

 

 

Projekt „Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy“ je primárně zaměřen na zavedení komplexního systému řízení kvality do prostředí úřadu za pomoci níže specifikovaných aktivit. Realizací projektu bude vytvořena funkční platforma pro systémové a efektivní řízení kvality úřadu jako celku.

Ve vazbě na strategické dokumenty Vlády České republiky a dále strategické cíle Magistrátu hlavního města Prahy, které jsou definované ve schváleném dokumentu „Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy do roku 2020“ jsou cíle projektu následující:

1. Zavedení systému hodnocení kvality v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostřednictvím modelu CAF 2013 (Common Assessment Framework - Společný hodnotící rámec).

2. Zmapování procesů úřadu v přenesené působnosti ve formě karet procesů a procesních schémat, které logicky doplní již existující přehledové procesní schéma v samostatné působnosti, čímž Magistrát hlavního města Prahy získá komplexní a detailní přehled o veškerých činnostech, které vykonává.

3. V rámci realizace projektu bude dále vytvořena IT aplikace databázového typu pro potřeby vyhledávání, třídění, filtrace, reportingu a vytváření statistických souborů za účelem efektivního řízení výkonu správních činností Magistrátu hlavního města Prahy a strategického řízení managementu úřadu.

4. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců Magistrátu hlavního města Prahy formou odborného vzdělávání zaměřeného na hodnocení kvality, procesní řízení a využívání IT aplikace databázového typu pro efektivní řízení a optimalizaci procesů a správních činností, které úřad vykonává.

Projekt bude realizován prostřednictvím pěti klíčových aktivit:

KA1 – Management projektu
KA2 – Vzdělávací a rozvojové aktivity
KA3 – Implementace systému hodnocení kvality modelem CAF 2013 v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
KA4 – Tvorba procesního schématu MHMP v přenesené působnosti
KA5 – Implementace dat do IT aplikace databázového typu a distribuce pro potřeby řízení Magistrátu hlavního města Prahy

Projekt Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost byl zahájen k datu 1. 10. 2016 a jeho předpokládaná doba ukončení je do 30. 9. 2018.