Logo OPZ

 

 

 

 

Hlavní město Praha realizuje v rámci výzvy č. 34 Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha dva projekty financované z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Operační program Zaměstnanost vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Projekt: Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu a změn  - registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010085

Projekt: Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy - registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014767

Projekt: Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy - registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002944

Projekt: Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy - registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002945

Projekt: Sociální bydlení - registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473

 

Neaktivní

Projekt: Strategické dokumenty a vzdělávání pro zkvalitnění veřejné správy vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy - registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007424