Zaměstnanost

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je zavedení integrovaného a koordinovaného přístupu k řešení bytové nouze na území hl. m. Prahy. V rámci řešení projektu tak vznikne řada dlouhodobě udržitelných výstupů, které napomohou zavádění užitečných sociálních inovací na území hlavního města Prahy a přispějí tak k systémovému řešení problematiky osob v bytové nouzi.

Specifickými cíli projektu jsou:

  1. iniciace významné změny v uvažování a jednání zaměstnanců relevantních odborů Městských částí, a to ve smyslu přechodu od pasivního registrátora žádosti o přidělení sociálního bytu, k aktivnímu poskytovateli veřejných služeb, jenž je efektivním partnerem občana HMP v jeho tíživé životní situaci a
  2.  otestování inovativních nástrojů a vyhodnocení jejich použitelnosti v ČR. Změna postoje přímých poskytovatelů těchto veřejných služeb se pak musí odehrát ve dvou základních rovinách - jednak v rovině instrumentální vybavenosti problémovou situaci občana vyřešit a jednak v rovině profesní vybavenosti (tj. zejména znalosti dalších možných nástrojů a ochranných sociálních prvků, dostupných jako efektivní prevence bytové nouze).

V neposlední řadě realizace projektu umožní zavedení dobré praxe sběru aktuálních dat v oblasti bytové nouze z celého území HMP a na základě dobré znalosti terénní situace, pak zvolení komunální politici budou schopni lépe a efektivněji rozhodovat o veřejných politikách zaměřených na potírání bytové nouze. Dostupnost kvalitních dat také posílí povědomí klíčových rozhodovatelů o nezbytnosti zavádění strategických koncepcí a řešení dlouhodobého horizontu vývoje problematiky.

Tyto cíle povedou k následujícím výstupům:

  • USTAVENÍ A PROVOZ CENTRÁLNÍHO KOORDINAČNÍHO MÍSTA V RÁMCI MAGISTRÁTU HMP

V prvních 3 měsících realizace projektu vznikne v rámci MHMP odboru OBF Centrální koordinační místo pro integrovaný systém řešení bytové nouze. Tým 9 pracovníků se zaměří na koordinaci spolupráce s MČ; na vlastní mapování a předvýběr zahraničních metodik pro boj s bytovou nouzí; na koordinaci spolupráce s neziskovým sektorem a ÚP a propagaci inovovaných přístupů fungování úřadů MČ mezi cílovou skupinou a další související činnosti.

  • VÝBĚR RÁMCOVÝCH NÁSTROJŮ A JEJICH INOVACE VE SPOLUPRÁCI SE ZÁSTUPCI MČ

Existuje 8 vytipovaných nástrojů pro boj s bytovou nouzí, jejichž inovované verze plánujeme v projektu otestovat a při osvědčení je zavést do fungování úřadů. S ohledem na dlouhodobý cíl zavést nástroje aktivního předcházení bytové nouzi do portfolia samosprávy na území HMP, volíme v rámci KA silně participativní přístup se zapojením MČ.

  • PILOTNÍ TESTOVÁNÍ PRAKTICKÉHO FUNGOVÁNÍ INOVOVANÝCH NÁSTROJŮ ŘEŠENÍ BYTOVÉ NOUZE

V průběhu projektu plánujeme podepsat memorandum o spolupráci na koordinovaném přístupu k řešení bytové nouze s MČ. Na jeho základě se zapojené MČ zúčastní inovace vybraných nástrojů pro potřeby HMP, návazně budou relevantní zaměstnanci MČ proškoleni v jejich užívání

  • PROCESNÍ EVALUACE A EVALUACE DOPADU INOVATIVNÍCH METOD PRO ŘEŠENÍ BYTOVÉ NOUZE

Tato aktivita projektu je zaměřena na vyhodnocení reálné změny a dopadu realizace projektu na cílovou skupinu osob a zaměstnanců MČ + MHMP.

  • TVORBA KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ HMP PRO DLOUHODOBOU UDRŽITELNOST INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘEŠENÍ BYTOVÉ NOUZE

Cílem KA je prosadit minimálně polovinu z úspěšně pilotovaných nástrojů pro boj s bytovou nouzí do strategických dokumentů HMP a také do dlouhodobé strategie rozvoje města. Předpokládáme, že práce na koncepčních dokumentech se neomezí jen na úroveň MHMP, ale bude probíhat i na jednotlivých MČ.

Projekt „MHMP – sociální bydlení“ je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu hlavního města Prahy. Projekt byl zahájen 2. 1. 2020.