Logo OPZ

 

 

 

 

Hlavní cíl projektu:

Zkvalitnit a zefektivnit výkon veřejné správy zajišťovaný MHMP ve třech tematických oblastech jeho agendy - volnočasové vyžití dětí a mládeže, školní stravování a bezpečnost silničního provozu. Projekt tvoří koncepční rámce pro pracovníky a organizace zřizované MHMP působící v těchto oblastech a zlepší tak fungování souvisejících procesů a jejich přizpůsobení potřebám obyvatel Prahy.

Specifickými cíli projektu jsou:

  1. Popsat nové trendy týkající se legislativy, metodik a vývoje dané oblasti a vyhodnotit efektivitu práce zaměstnanců MHMP a fungování organizací zřízených MHMP v dané oblasti (analytická část)
  2. Formulovat vizi a cíle rozvoje každé z oblastí (strategická část)
  3. Navrhnout opatření pro zlepšení a rozšíření služeb MHMP v uvedených oblastech, harmonogramy a postupy jejich realizace (implementační část)

Tyto cíle povedou k následujícím výstupům:

  • KA 1: Vytvoření manažerských, organizačních a administrativních podmínek pro úspěšnou realizaci ostatních obsahových KA
  • KA 2: Zpracování aktualizace "Koncepce pro oblast volného času dětí a mládeže"
  • KA 3: Zpracování "Dlouhodobé koncepce rozvoje školního stravování“
  • KA 4: Zpracování "Strategie bezpečnosti silničního provozu"

Zpracováním těchto dokumentů a jejich pozdějším zavedením do praxe dojde ke zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy, kterou MHMP v daných oblastech zajišťuje.

Projekt „Strategické dokumenty a vzdělávání pro zkvalitnění veřejné správy vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy“, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu hlavního města Prahy byl zahájen 1. března 2018.