Logo OPZ

Projekt Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy je financovaný z prostředků Evropské unie, Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha, číslo výzvy 03_18_119, operační program Zaměstnanost: 4 Efektivní veřejná správa. Řídícím orgánem a poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Projekt se zaměřuje na problém neefektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy.

V Plánu mobility Prahy a okolí byla tato situace označena tak, že je třeba ji koncepčně a samostatně vyřešit. Jelikož toto řešení bylo nad rámec zadání Plánu mobility Prahy a okolí, je v Plánu mobility Prahy a okolí vytvoření Koncepce "Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy" uvedeno jako jedno z opatření, které má být příslušným nositelem (Magistrát hl. m. Prahy) rozpracováno a zajištěno.

Cílem předkládaného projektu je optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě, a to na úrovni správy dopravního systému hl. m. Prahy. Cíle bude dosaženo zejména v souladu s Plánem mobility Prahy a okolí, a to zpracováním Koncepce s názvem "Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy".

Projekt si klade několik specifických cílů:

  • Popis aktuálního nastavení organizačního zajištění dopravy v Praze
  • Přehled přístupů srovnatelných měst v ČR i zahraničí
  • Konkrétní vymezení cílů pro design cílového stavu
  • Přehled hlavních úzkých míst a bariér aktuálního nastavení
  • Návrh cílového stavu - možnosti zjednodušení pro jednotlivé oblasti
  • Legislativní posouzení možností a navrhovaných úprav
  • Praktická implementační mapa postupu nasazení doporučených změn

Očekávaným přínosem projektu je identifikace cílového stavu efektivní správy dopravního systému hl. m. Prahy, v jehož konečném důsledku je očekáváno snížení nákladů veřejné správy na zajištění samotných aktivit údržby a provozu dopravního systému hl. m. Prahy, urychlení přípravy rozvojových projektů a snížení nákladů na realizaci rozvojových projektů hl. m. Prahy.