op_zp

 

 

 

 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v tomto programovém období přichystáno téměř 2,79 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské společnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

V období 2014–2020 lze získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  5. energetické úspory.

Projekty: