V Projektové příručce OPPA je v kapitole 8.2 uvedeno, že výdaje musí být přiměřené a vynaložené v souladu s principem hospodárnosti. Dále je z důvodu zpřesnění interpretace příjemci uvedeno, že z celkového výdaje na zařízení a vybavení (bez ohledu na zařazení v rozpočtu projektu) je možné nárokovat k proplacení pouze část odpovídající:

  • Zapojení realizačního týmu v projektu, jedná-li se o vybavení používané realizačním týmem. Je třeba zohlednit pracovní úvazek zaměstnanců v rámci projektu.
  • Využití vybavení v rámci realizace projektu – vybavení je možné hradit v plné výši jen v případě, je-li využíváno jen pro projekt, a to po podstatnou část realizace projektu nebo po podstatnou část životnosti výrobku. Nejvyšší důraz je v souvislosti s tímto ustanovením kladen zejména na výdaje uskutečněné na konci realizace projektu, kdy jsou pochybení v tomto smyslu nejčastější.

Pochybení vznikají zejména v případě nákupu zařízení a vybavení a služeb, např.:

  • v pokročilé fázi realizace projektu, přičemž životnost výrobku přesahuje dobu využití (např. nákup výpočetní techniky, která nebude užívána po celou dobu realizace projektu ani po celou dobu životnosti výrobku)
  • pro krátce trvající specifický účel (nákup výpočetní techniky kvůli vzdělávacímu kurzu v omezené délce, následné využití techniky v souladu s cíli projektu není prokázáno)
  • nákup software s časově omezenou licencí, jejíž doba platnosti přesahuje realizaci projektu (antivir apod.)
  • nákupy výrobků, zboží a služeb trvalejší povahy, vč. učebních materiálů a odborné literatury, v samotném závěru realizace projektu
  • využití služeb na konci realizace projektu, jejichž přínos není již možné v době realizace projektu plně využít a zároveň se nejedná o plánovaný výstup projektu
  • např. na závěr realizace projektu lze akceptovat vytištění sborníku studentských prací, které jsou výsledkem práce projektu a jsou plánovaným výstupem projektu, naopak není možné na závěr realizace projektu platit členství v různých oborových organizacích nebo pořizovat knihy a studijní materiály, která mají sloužit pro budoucí výuku – takový výdaj již není výdajem projektu


Upozorňujeme, že na posuzování hospodárnosti nemá vliv, v jaké výši byl výdaj schválen v rozpočtu projektu. Rozpočet projektu je pouze finanční rámec, který byl připravován často až jeden rok před samotným zahájením realizace projektu. Z toho důvodu nemůže být argumentem pro schválení výdaje v plné výši či v rozpočtované výši skutečnost, že byl takto schválen v projektové žádosti. Příjemce je povinen naplňovat obecné zásady způsobilosti výdaje v podmínkách platných v daném okamžiku nákupu.

Příjemci je taktéž často zaměňována efektivnost a hospodárnost výdaje. Převážná část argumentace k takovýmto nákupům ospravedlňuje efektivnost, tj. je možné souhlasit, že bylo nezbytné výdaj realizovat, nicméně už nikoliv hospodárnost. V takových případech příjemci nebude uhrazen celý výdaj, ale pouze část výdaje odpovídající délce využití během realizace projektu.

Např. je jistě nezbytné, pokud z nějakého důvodu tři měsíce před koncem dvouletého projektu bude ve studovně projektu nenávratně zničen počítač určený pro práci studentů, tento počítač nahradit počítačem novým. Z hlediska hospodárnosti je však možné za způsobilý výdaj projektu označit pouze 3/24 z pořizovací ceny počítače – počítač bude v projektu využíván již jen 3 měsíce z celkových 24 měsíců realizace.