Logo

 

Magistrát se na rozpočtu podílí částkou 750 223 902 korun. Ze státního rozpočtu pak hlavní město čerpá na podporu projektů dalších 193 655 118 korun. Dvě třetiny z celkem 46 zpravidla tříletých projektů započaly v roce 2017 a většina jich bude ukončena v roce 2020.

„Projekty právě realizované nebo připravované hlavním městem se dají rozdělit zhruba do čtyř tematických oblastí – inovace, bezpečnost, životní prostředí a školství, resp. edukace. Míra spolufinancování z evropského nebo státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města se liší projekt od projektu, ale obecně lze říci, že se nám na projekty daří čerpat přes 70 % nákladů z programů Evropské unie a ze státního rozpočtu,“ uvedla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy odpovědná za čerpání financí z evropských fondů.

Mezi nejdůležitější projekty patří Digitální povodňový plán hl. m. Prahy a Operativní řízení při povodni, které se zaměřují na zlepšení bezpečnosti obyvatel hlavního města. V těchto projektech se využívají pokročilé metody zobrazování při řešení mimořádných a krizových situací.

Využití pokročilých metod zobrazování a audiovizuálních technologií na podporu řešení mimořádných a krizových situací

Cílem projektu je navrhnout, vyvinout, implementovat, otestovat a nasadit technologie virtuální reality v prostředí krizového managementu, a učinit tak v oboru evoluční posun. Ten spočívá v možnosti pohybovat se pomocí 3D zobrazení virtuálně přímo na místě dané krizové situace. „Tímto projektem se zásadně rozšíří možnosti vyhodnocování krizových situací. Nyní jsme odkázáni pouze na přenos informací ve formátu verbální komunikace, textového popisu či 2D obrazu z bezpečnostních kamer,“ vysvětlil aktuální situaci Daniel Barták, vedoucí oddělení krizového managementu MHMP. Projekt je rozpočtován na 43 700 500 Kč, z čehož 21 850 250 Kč financuje MHMP. Spuštěn byl 1. listopadu 2017 a dokončen bude na konci roku 2020.

Digitální povodňový plán hl. m. Prahy a městských částí

Hlavním cílem projektu je další pokračování v protipovodňové ochraně území a obyvatel města. Digitální povodňový plán přinese efektivní nástroj pro povodňové komise. Tento plán bude zpracován pro celé správní území hlavního města Prahy (kromě Prahy 3 a Satalic), zpracovávání se dotkne i jednotlivých povodí a bude řešit ohrožení obyvatel ve všech 57 městských částech. „Důvodem zpracování digitálního povodňového plánu je potřeba hlavního města operativně bleskově a s dostatkem relevantních informací reagovat na všechny typy povodňového ohrožení. Tento plán je elektronické zpracování textové, datové a grafické části povodňového plánu a vzájemně propojuje tyto části pomocí odkazů, rejstříku a vyhledávání,“ upřesnil Daniel Barták. Celkový rozpočet na Digitální povodňový plán je 19 007 043 Kč a MHMP  se na financování podílí částkou 3 801 409 Kč. Projekt probíhá od roku 2016 a jeho ukončení je naplánováno na rok 2020, kdy proběhne závěrečné vyhodnocení.

Projekt Operativní řízení při povodni

Tento projekt je koncipován jako nadstavba Digitálního povodňového plánu a v současné době se připravuje podání projektové žádosti o poskytnutí dotace. Termín byl stanoven na 15. 7. 2018 s předpokladem poskytnutí dotace do poloviny roku 2019. „Projekt Operativní řízení povodní přináší nástroj například i pro případ bleskových povodní způsobených přívalovými dešti. Cílem je poskytování informací o vývoji povodňové situace příslušným orgánům krizového řízení s předstihem,“ informoval vedoucí oddělení krizového managementu MHMP Daniel Barták. Projekt by měl umožnit predikci rychlého vývoje srážkového a povodňového dění na relativně malém prostoru. Na území pražské aglomerace, která je více zastavěná než jiné kraje, musí být reakce na dění na malých vodních tocích mnohem rychlejší. Předpokládané a zároveň maximální náklady projektu budou 17 500 000 Kč, přičemž výše dotace Státního fondu životního prostředí může být až ve výší 85 %.

O odboru projektového řízení

Úlohou odboru projektového řízení je hledat nové způsoby financování potřeb Magistrátu hl. m. Prahy a poskytovat služby projektového řízení v evropských projektech, aby se zefektivnilo, zrychlilo a zjednodušilo čerpání. Díky jednotnému metodickému pracovišti se daří připravovat smysluplné a inovativní projekty pro rozvoj hlavního města Prahy.


Příloha: