Dne 10. 12. 2013 schválila Rada HMP svým usnesením č. 2523 prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, a to do 31. 3. 2015 do 14.00 hodin nebo do vyčerpání alokace. Zároveň bylo schváleno navýšení alokované částky pro danou oblast podpory o 90 mil Kč. Zbytková alokace po navýšení činí 105 mil Kč.