Znění 6. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA

Pokud vás zajímá přesné vymezení výzvy, můžete si prostudovat její plné znění. Výzva má danou strukturu: Vždy musí obsahovat popis podporovaných aktivit, specifikaci podporovaných cílových skupin, vymezení oprávněných příjemců a také rozpočet, který je pro budoucí vybrané projekty k dispozici.

Výzvy k předkládání projektů musí navazovat na zaměření jednotlivých prioritních os OPPA tak, jak bylo vyjednáno s Evropskou komisí a je uvedeno v Operačním programu Praha - Adaptabilita. (Text programu je k dispozici v sekci Dokumenty na těchto webových stránkách.) Výzvy ovšem mohou vybrat jen některou oblast potřeb regionu Praha ze zaměření výzvy, nemusí být vyhlášeny na veškeré typy činností, které jsou v programu OPPA vymezeny. Výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA schvaluje Rada hlavního města Prahy.

Výzva č. 6 pro prirotiní osu 1 - Podpora rozvoje ekonomiky znalostí 

Výzva č. 6 pro prirotiní osu 2 - Podpora vstupu na trh práce

Výzva č. 6 pro prirotiní osu 3 - Modernizace počátečního vzdělávání

Přehled plných názvů prioritních os a skupin aktivit

V textu následují tabulky se souhrny dat pro jednotlivé prioritní osy. Aby tabulky nezabíraly příliš velký prostor, nahradíme plné názvy prioritních os a skupin aktivit následuícími písmeny.

PRIORITNÍ OSA 1 - PODPORA ROZVOJE EKONOMIKY ZNALOSTÍ

  • A. Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce

PRIORITNÍ OSA 2 - PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE

  • A. Rozvoj kapacit organizací

PRIORITNÍ OSA 3 - MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  • A. Zkvalitňování vzdělávání na středních školách
  • B. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • C. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ

Informace o objemu přijatých projektových žádostí 

Příjem žádostí v rámci 6. výzvy skončil 11. ledna 2013 ve 14:00 hodin. Celkově bylo předloženo 407 projektových žádostí, požadovaná podpora dosáhla v součtu téměř 1 miliardy korun. 

Předložené projektové žádosti

PO/
Skupina aktivit
Počet předložených žádostí Podíl žádostí
za skupinu
aktivit
v rámci výzvy
Požadovaná podpora
z OPPA(v mil. Kč)
Prostředky
k dispozici
dle výzvy(Podíl požadované podpory
na částce, jež je k dispozici)
Převis (Podíl požadované
podpory na částce,
jež je k dispozici)

PO1

A. 124 100% 210 129 163%

PO2

A. 90 100% 182 100 182%

PO3

A. 55 28% 179 100 179%
B. 64 33% 203 80 254%
B 74 38% 225 73 308%
Celkem 407   999 482 207%

Formální posouzení

Z celkového počtu 407 předložených žádostí jich úspěšně formálním posouzením prošlo 330.

Detail výsledků formálního posouzení (v počtech žádostí)

Prioritní osa / Skupina aktivit Počet předložených žádostí Počet žádostí, jež ve formálním posouzení uspěly Počet žádostí vyřazených na základě formálního posouzení Podíl úspěšných žádostí na celkově předložených

PO1

A. 124 117 7 94 %
Celkem 124 117 7 94 %

PO2

A. 90 63 27 70 %
Celkem 90 63 27 70 %

PO3

A. 55 40 15 73 %
B. 64 51 13 80 %
C. 74 60 14 81 %
Celkem 193 151 42 78 %
6. výzva - celkem 407 331 76 81 %

Detail výsledků formálního posouzení (dlevýše podpory vmil. Kč)

Prioritní osa / Skupina aktivit Požadovaná podpora z OPPA (v mil. Kč) Prostředky k dispozici dle výzvy (v mil. Kč) Prostředky požadované na projekty, jež uspěly ve formálním posouzení Podíl úspěšných žádostí na celkově předložených

PO1

       
A. 210 129 199 95 %
Celkem 210 129 199 95 %

PO2

       
A. 182 100 127 70 %
Celkem 182 100 127 70 %

PO3

       
A. 180 100 131 73 %
B. 203 80 160 79 %
C. 225 73 182 81 %
Celkem 607 253 473 78 %
6. výzva - celkem 999 482 799 80 %

Přehled nedostatků žádostí vedoucích k vyřazení žádostí

Důvody, jež vedly k vyřazení žádostí z dalšího procesu hodnocení, shrnuje následující tabulka:

Důvod vyřazení žádosti PO1 PO2 PO3 Celkem
Nezpůsobilá cílová skupina 0 2 1 3
Nezpůsobilé projektové aktivity 0 2 12 14
Navrhovaný rozpočet nerespektoval limity pro skupiny výdajů 2 22 30 54
Požadovaný objem podpory překročilrozmezí stanovené ve výzvě 2 0 0 2
Partnerství neodpovídající výzvě či pravidlům OPPA obecně 0 3 3 6
Neoprávněný žadatel 5 3 1 9
Chyba v harmonogramu realizace 0 0 1 1
Celkem 9 32 48 89

Poznámka: Pokud žádost vykazovala několik chyb, je započítána v každé relevantní skupině nedostatku. Proto počet nedostatků neodpovídá počtu žádostí vyřazených na základě formálního posouzení.

Komentář k nedostatkům vyřazených žádostí

Nezpůsobilá cílová skupina

Vněkterých předložených žádostech byla podpora zOPPA směřována na cílové skupiny, které nebyly ve výzvě kpředkládání projektových žádostí zařazené mezi podporované. To se týká například zaměření projektu na cílovou skupinu mládeže opouštějící dětský domov, nebo zaměření aktivit projektu na cílovou skupinu matek a rodičů u projektů prioritní osy 2. Vprioritní ose 3 byl byla jedním zněkolika důvodů vyloučení žádosti účast žáků středočeské školy.

Nezpůsobilé projektové aktivity

Vyskytly se také případy, kdy plánované aktivity projektu neodpovídaly tomu, covýzva kpředkládání projektových žádostí vymezila jako podporované činnosti.

Například vprioritní ose 3 vpřípadě rozvoje středoškolského vzdělávání byly podpora kdispozic jen pro rozvoj vzdělávacích programů škol, proto žadatel, který hodlal prostředky využít na mimoškolní aktivity žáků nebo nákup zařízení bez jasného využití, sprojektem nemohl uspět. Jako nejproblematičtější se však vprioritní ose 3 ukázala podmínka výzvy, aby ještě vdobě realizace projektu došlo vrámci studijního programu, který měl projekt za cíl inovovat, kvýuce vrozsahu alespoň 10 měsíců u středních škol, resp. 2 semestry u vysokých škol.

Vprioritní ose 2 se vyřazení týkalo aktivit vedoucích ke zvyšování kvalifikace rodičů na rodičovské dovolené nebo aktivit vedoucích k vytváření tréninkových pracovních míst.

Navrhovaný rozpočet nerespektoval limity pro skupiny výdajů

Vtextu výzvy jsou stanoveny určité limity na skupiny výdajů. Cílem je zajistit hospodárnost předložených projektových žádostí. Vrámci 6. výzvy byl ve všech prioritních osách mimo jiné zaveden limit 20 % přímých nákladů na řízení a administraci projektu. Mnoho žadatelů tento limit nedodrželo (v některých případech se náklady na řízení projektu blížily padesátiprocentní hranici), což zapříčinilo nezvykle vysoký počet žádostí vyřazených na tomto kriteriu.

Požadovaný objem podpory překročilrozmezí stanovené ve výzvě

Toto kriterium bylo důvodem kvyřazení projektových žádostí vprioritní ose 1. Konkrétně došlo kpřekročení maximální hranice 100tis. Kč na jednu projektem podpořenou osobu a u jedné žádosti bylo uvedeno nižší procento povinného soukromého spolufinancování, než stanovil text výzvy.

Partnerství neodpovídající výzvě či pravidlům OPPA obecně

Platí, že partnerství vOPPA nesmí být vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují vprojektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby. Ve vyřazených žádostech se nejčastěji jednalo o realizace různých kurzů, zejm. jazykových kurzů, kurzů práce s výpočetní technikou, kurzů komunikačních dovedností apod. Na dodavatele takovýchto služeb je v projektechOPPA nutné udělatzadávacířízení, není možné zapojit "dodavatele" už ve fázipředkládání projektujakožto partnera.

Neoprávněný žadatel

Text výzvy definuje, jaký typ organizace může žádat o grant vkonkrétní oblasti podpory. Pokud je žádost předložena jiným druhem organizace, je žádost vyloučena. Vprioritní ose 1 se jednalo akciovou společnost slistinnými akciemi na majitele, což bylo textem výzvy výslovně zakázáno (tato skutečnost se kontrolovala podle údajů vobchodním rejstříku).

Prioritní osa 2 měla vtextu výzvy přesně definované zaměření žadatelské organizace ve vztahu kcílové skupině. Pokud se nejednalo o organizaci, zaměřenou na přímou práci scílovou skupinou relevantní pro prioritní osu 2, byla žádost vyřazena.

V prioritní ose 3 potom o dotaci určenou pro střední školy žádala soukromá firma.

Chyba v harmonogramu realizace

Výzva stanovovala zahájení realizace projektu nejpozději k1. 7. 2013. Nedodržení tohoto termínu vprojektové žádosti bylo důvodem pro vyřazení.

Statistika nedostatků žádostí v 6. výzvě

Důvod vyřazení žádosti Celkem
Nezpůsobilá cílová skupina 3 %
Nezpůsobilé projektové aktivity 16 %
Navrhovaný rozpočet nerespektoval limity pro skupiny výdajů 61 %
Požadovaný objem podpory překročilrozmezí stanovené ve výzvě 2 %
Partnerství neodpovídající výzvě či pravidlům OPPA obecně 7 %
Neoprávněný žadatel 10 %
Chyba v harmonogramu realizace 1 %

Poznámka: Pokud žádost vykazovala několik chyb, je započítána v každé relevantní skupině nedostatku. Proto počet nedostatků neodpovídá počtu žádostí vyřazených na základě formálního posouzení.

Expertní posouzení

Z celkových 407 hodnocených žádostíjich úspěšně expertním posouzením prošlo 316. Podmínkou úspěchu bylo dosažení minimálně 50 bodů (z celkových 100 možných) a také to, aby u projektu nebylo identifikováno, že by jeho realizace měla negativní vliv na některé zhorizontálních témat OPPA, kterými jsou udržitelný rozvoj a rovné příležitosti.

PO/Skupina aktivit Početposuzovaných žádostí Počet žádostí, jež v expertnímposouzení uspěly Počet žádost vyřazených na základěexpertního posouzení Podíl úspěšných žádostí na celkově pouzovaných

PO1

       
A. 124 110 6 89%

PO2

       
A. 90 63 0 70%

PO3

       
A. 55 37 3 67%
B. 64 51 0 80%
C. 74 55 5 74%
Celkem 407 316 14 78%

Schválení vybraných projektů

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty 20. června 2013. Celkem bylo schváleno 262 projektů, přičemž celková podpora zOPPA pro tyto projekty dosahuje 483 milionů korun. Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly vrámci 6. výzvy kdispozici.

Pro případ, že by některý zpředkladatelů projektu, na který byla schválena podpora, přestal mít o realizaci projektu zájem, byly Zastupitelstvem hl. m. schváleny také tzv. zásobníky projektů. Celkem je vzásobnících 22 projektů, podpora pro ně dosahuje souhrnně 47 milionů korun.

Zveřejňujeme seznamy schválených projektů a také seznamy projektů zařazených do zásobníku. Seznamy jsou zpracovány zvlášť pro jednotlivé prioritní osy. Obsahují název projektu, identifikaci žadatele a také schválenou podporu na projekt. Jedná se o maximální schválenou podporu, která může být ve smlouvě spředkladatelem žádosti ještě dále snížena na základě podmínek realizace, které stanovuje usnesení zastupitelů.

Seznamy projektů, které byly schváleny k financování

Prioritní osa 1
PO1_6V_SCHVALENE_PROJEKTY.xls

Prioritní osa 2
PO2_6V_SCHVALENE_PROJEKTY.xls

Prioritní osa 3
PO3_6V_SCHVALENE_PROJEKTY.xls

Seznamy projektů, které byly zařazeny do zásobníku projektů

Prioritníosa 1
PO1_6V_ZASOBNIK_PROJEKTU.xls

Prioritní osa 2
PO2_6V_ZASOBNIK_PROJEKTU.xls

Prioritní osa 3
PO3_6V_ZASOBNIK_PROJEKTU.xls

Detail počtu schválených projektů podle prioritních os

Prioritní osa / Skupina aktivit Početprojektů schválených k financování Počet projektů zařazených do zásobníku Počet projektů předložených v 6. výzvě Podíl schválených projektů na celkem předložených Schválená podpora projektům
(v mil. Kč)

PO1

A. 103 1 124 83 % 129
Celkem 103 1 124 83 % 129

PO2

A. 57 6 90 63 % 99
Celkem 57 6 90 63 % 99

PO3

A. 35 0 55 64 % 82
B. 37 9 64 58 % 99
C. 30 6 74 41 % 74
Celkem 102 15 193 53 % 255

6. výzva - celkem

262

22

407

64 %

483

Schvalující usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy se při rozhodování o podpoře plně ztotožnilo s doporučeními výběrových komisí. Během projednávání politickými orgány hl. m. Prahy se nevyskytla žádná skutečnost, která by si vynutila vyřazení některého z doporučených projektů. Projekty v rámci jednotlivých prioritních os byly schváleny vždy v samostatném usnesení zastupitelů.

Plné znění usnesení za jednotlivé prioritní osy jsou ke stažení zde:

Prioritní osa 1
Usneseni_Zastupitelstva_HMP_.30_39.pdf

Prioritní osa 2
Usneseni_Zastupitelstva_HMP_.30_40.pdf

Prioritní osa 3
Usneseni_Zastupitelstva_HMP_.30_41.pdf