Detaily o počtu projektových žádostí a jejich objemu v jednotlivých podporovaných aktivitách shrnuje tabulka níže.

Aby tabulka nezabírala příliš velký prostor, neobsahuje plné názvy skupin aktivit, v rámci kterých bylo možné projektové žádosti předložit.  Abyste se v tabulce snadno orientovali, zařazujeme přehled skupin aktivit v plném znění: 

Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce

  • A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce
  • B. Podpora souladu pracovního a soukromého života

 Předložené projektové žádosti              

Prioritní osa / Skupina aktivit Počet předložených žádostí Podíl žádostí za skupinu aktivit v rámci prioritní osy Požadovaná podpora z OPPA
(v mil. Kč)
Prostředky k dispozici dle výzvy
(v mil. Kč)
Převis
(Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici)
A. 160 59% 352 90 391%
B. 109 41% 250 60 417%
Celkem 269 - 602 150 401%

Předložené projektové žádosti nyní podstoupí formální posouzení. Hlavní město Praha bude ověřovat, zda žádost splnila všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání projektových žádostí. Požadavky se rozumí nejen formát žádosti, ale také např. to, zda žadatel patří mezi oprávněné předkladatele žádosti, jestli je podpora požadována na aktivity, které výzva vymezila jakožto podporované apod. (Podrobnosti k formálnímu posouzení jsou v Projektové příručce OPPA v sekci Dokumenty).

Formální posouzení všech předložených projektových žádostí by mělo být ukončeno do 23. října 2014.