Z tohoto důvodu doporučujeme provést kontrolu nastavení lhůt pro archivaci tak, aby nedošlo k porušení výše uvedeného Nařízení. O ukončení Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost budou příjemci vyrozuměni na www.oppk.cz

Současně upozorňujeme, že nerespektování výše uvedené povinnosti bude mít, vzhledem k přímé závaznosti Nařízení, za následek nezpůsobilost všech dotčených výdajů projektu a nutnost navrátit odpovídající část poskytnuté dotace.

Pro příjemce tedy platí, že musí uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby, přičemž tato minimální lhůta nesmí skončit dříve než 3 roky od uzavření Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.