Od září letošního roku je v rámci pražského operačního programu otevřená výzva zaměřená na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Jedná se o výzvu spolufinancovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj, finanční prostředky tak budou použity na investiční, „tvrdé“ projekty. V rámci vyhlášené výzvy je alokováno 300 milionů korun. Žádosti je možné podávat až do 23. 3. 2018.

Poskytovatelé sociálních služeb díky této výzvě získají celkem 180 milionů Kč na modernizaci vybraných druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. Modernizovat lze azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy, služby sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a další. Případně u těchto vybraných služeb: azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra a terénní programy, rozšířit jejich kapacitu, ať už výstavbou nových prostor, přístavbou ke stávajícím prostorám, či rekonstrukcí prostor.

Výzva se rovněž soustředí na podporu komunitního života. Městské části, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace mohou zpracovat projekt zaměřený na vznik a rozvoj kulturně komunitních center. Může se jednat např. o výstavbu nového centra, či rekonstrukci stávajícího. Na tuto oblast je vyčleněno celkem 50 milionů Kč.

V neposlední řadě jsou pro městské části, příspěvkové organizace či nestátní neziskové organizace k dispozici prostředky na vznik a rozvoj bytů sociální bydlení, včetně chráněného bydlení. Upravit lze např. nebytové prostory na byty sociálního bydlení, rozšířit byty s navýšením kapacity nebo zkvalitnit bydlení ve stávajících sociálních bytech. Součástí projektu mohou být také nezbytné úpravy společných prostor v domě (např. chodby, suterén, půda) a venkovních prostor, které k nemovitosti náleží. Pro projekty je připraveno 70 milionů Kč.

Podrobné informace o aktuálně vyhlášené 35. výzvě v rámci Prioritní osy 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, včetně kontaktů na kontaktní pracovníky výzvy, naleznete na stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR: http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-35-podpora-socialnich-sluzeb-komunitniho-zivota-a-socialniho-bydleni/

Více informací obecně o Operačním programu Praha – pól růstu České republiky na webu www.penizeproprahu.cz. Dotazy lze zasílat na info@penizeproprahu.cz.