Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 481 ze dne 16.3. 2020 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2020.

Program navazuje na Grantový program vyhlášený v roce 2019.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako dvouletý. Začátek přijímání žádostí je 17. 4. 2020, uzávěrka příjmu žádostí je 1.5. 2020. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 31. 12. 2021. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2020 je 5 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Jaroslav Hájek, Karolína Klímová).

Dokumenty ke stažení:

Ke dni 17. 3. 2020 byl aktualizován Jak vyplnit formulář žádosti (formát PDF).. Pro podání žádosti využijte tyto aktualizované verze!

Dále je možné konzultovat technickou stránku zamýšleného řešení se zájmovými organizacemi osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz).