Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2384 ze dne 2.11.2020 byl schválen Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Program navazuje na Grantový program vyhlášený v roce 2020.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako jeden a půl letý. Začátek přijímání žádostí je 4.12.2020, uzávěrka příjmu žádostí je 8.1. 2021. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 30.6.2022. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2021 je 2.5 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Jaroslav Hájek, Karolína Klímová).

Dokumenty ke stažení:

Ke dni 3.11.2020 byl aktualizován Jak vyplnit formulář žádosti (formát PDF). Pro podání žádosti využijte tuto aktualizované verze!

Dále je možné konzultovat technickou stránku zamýšleného řešení se zájmovými organizacemi osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz).