Program navazuje na Grantový program vyhlášený v roce 2017.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako dvouletý. Začátek přijímání žádostí je 3. 3. 2018, uzávěrka příjmu žádostí je 31. 3. 2018. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 31. 12. 2019. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento grantový program v roce 2018 je 10 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Jaroslav Hájek, Karolína Klímová).

Dokumenty ke stažení:

Ke dni 2. 3. 2018 byly aktualizovány dokumenty Formulář žádosti 2018 (ZFO) a Jak vyplnit formulář žádosti (formát PDF). Pro podání žádosti využijte tyto aktualizované verze!

Dále je možné konzultovat technickou stránku zamýšleného řešení se zájmovými organizacemi osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz).