Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 763 ze dne 29. 4. 2019 byl schválen Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy.
 

Program navazuje na Grantový program vyhlášený v roce 2018.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako dvouletý. Začátek přijímání žádostí je 31. 5. 2019, uzávěrka příjmu žádostí je 9. 7. 2019. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 31. 12. 2020. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento grantový program v roce 2019 je 5 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Jaroslav Hájek, Karolína Klímová).

Dokumenty ke stažení:

Ke dni 28.4.2019 byly aktualizovány dokumenty Formulář žádosti 2019 (ZFO) a Jak vyplnit formulář žádosti (formát PDF). Pro podání žádosti využijte tyto aktualizované verze!

Dále je možné konzultovat technickou stránku zamýšleného řešení se zájmovými organizacemi osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz).