Tento program výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č. Z - 882 ze dne 29. 3. 2012.

Článek I. Název programu výzkumu, vývoje a inovací

Název tohoto programu výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy je „Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace" (dále jen „Program").

Článek II. Poskytovatel podpory

Poskytovatelem podpory je Hlavní město Praha (dále jen „Poskytovatel").

Článek III. Forma podpory

Účelová podpora formou dotace bude Poskytovatelem poskytnuta jednomu vybranému uchazeči (příjemci) na programový projekt aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje řešený v rámci tohoto Programu územního samosprávného celku z jeho výdajů na výzkum, vývoj a inovace dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), a to na základě výsledků jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích provedené podle Zákona.

Podpora může být poskytnuta jen na způsobilé náklady podle Zákona.

Článek IV. Právní rámec

Program bude realizován podle:

  • zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Úřední věstník Evropské unie C 323, 30. 12. 2006); a
  • ostatních souvisejících předpisů.