Vyhlášené programy

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

II. Rozvoj sportovní infrastruktury

II. A. 1  Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu

II. A. 2  Modernizace a rekonstrukce sportovišť

II. B  Provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů

II. C  Provoz ostatních sportovišť

III. Sportovní akce

III. A  Sportovní akce mezinárodního významu

III. B  Sportovní akce celostátního významu

III. C  Sportovní akce celopražského významu

IV. Sportovní a tělovýchovná činnost

IV. A  Sportovní a tělovýchovná činnost pro širokou veřejnost

IV. B  Sportovní a tělovýchovná činnost pro handicapované

IV. C  Sportovní a tělovýchovná činnost pro seniory

Kompletní znění vyhlášení ke stažení

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na období 2019-2021 (soubor pdf)

Termíny pro podání žádostí (uzávěrky)

15. 10. 2018 (začátek podávání žádostí je od 15. 9. 2018) pro projekty z programů:                   

II. A. 1  Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu

II. A. 2  Modernizace a rekonstrukce sportovišť

II. B  Provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů

II. C  Provoz ostatních sportovišť

III. A  Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019)

III. B  Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019)

III. C  Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019)

IV. A  Sportovní a tělovýchovná činnost pro širokou veřejnost

IV. B  Sportovní a tělovýchovná činnost pro handicapované

IV. C  Sportovní a tělovýchovná činnost pro seniory

25. 3. 2019 (začátek podávání žádostí je od 25. 2. 2019) pro projekty z programů:

I.  Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

III. A  Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020)

III. B  Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020)

III. C  Sportovní akce celopražského významu (pro akce konané od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020)

Konzultační středisko

Odbor sportu a volného času (dále jen „SVC“) Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), odd. sportu, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Termíny konzultací

15. 9. 2018 až 15. 10. 2018 (Po a St od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.)
25. 2. 2019 až 25. 3. 2019 (Po a St od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.)

Kontaktní osoby

Mgr. Romana Beková, tel. 236 005 914, e-mail: romana.bekova@praha.eu
Mgr. Michal Hanžlík, tel. 236 005 913, e-mail: michal.hanzlik@praha.eu
Bc. Zdeněk Hübner, tel. 236 005 931, e-mail: zdenek.hubner@praha.eu
Mgr. Michaela Knappová, tel. 236 005 932, e-mail: michaela.knappova@praha.eu

Místo podání

Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 (úřední hodiny podatelny).

Způsob podání

Elektronicky prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler a zároveň v tištěné podobě osobně nebo poštou nejpozději v den uzávěrky v obálce nadepsané „ŽÁDOST O GRANT V OBLASTI SPORTU“, bez fólií, obalů a vazby. Po termínu uzávěrky bude systém pro podání žádostí uzavřen.

Formulář žádosti

Formulář žádosti ke stažení (soubor zfo)

Návod pro použití formuláře

 • Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler.
 • Stáhněte si a uložte aktuální formulář žádosti do svého počítače.
 • Spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář.
 • Formulář kompletně vyplňte a vložte do něj v naskenované kopie požadovaných příloh.
 • Formulář vyplněný ve všech bodech elektronicky odešlete stiskem tlačítka „Podat žádost“ na konci formuláře, čímž dojde k jeho elektronickému podání.
 • Po přijetí potvrzení o elektronickém podání žádosti si formulář uložte a vytiskněte pro potřebu podání v tištěné podobě.

Podrobná informace o změnách v Obecných podmínkách vyhlášených programů

V bodě 1. odst. b) Obecných podmínek jsou z důvodu častých chyb při podání žádosti nově definovány pojmy žádost a projekt. Každý žadatel, stejně jako v přechozích letech, může v každé uzávěrce podat pouze jednu žádost. Tato žádost pak může obsahovat jeden nebo více projektů. Limit pro počet projektů je pak vždy definován ve Specifických podmínkách jednotlivých programů.

V bodě 4. odst. b) Obecných podmínek, týkajícího se požadovaných dokladů, je vyžadována plná moc, jedná-li jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle předloženého dokladu, udělenou příslušným oprávněným orgánem, resp. osobou, a to s ověřením pravosti, ne starším 6 měsíců.

V bodě 4. odst. c) Obecných podmínek, týkajícího se požadovaných dokladů, je vyžadován doklad o bankovním účtu v podobě kopie smlouvy o jeho zřízení nebo potvrzení o vedení bankovního účtu vydané bankou s uvedením čísla účtu. Chybějící číslo účtu na přiloženém dokladu je poměrně častou chybou, které se žadatelé dopouštějí. Takovým dokladem není možné existenci účtu ověřit a není tedy při podání žádosti uznán.

V bodě 7. odst. c) Obecných podmínek, týkajícího se čerpání dotace, došlo k úpravě termínů čerpání víceleté dotace u programu II. A. 1. Termín čerpání je nově stanoven do 30. 6. 2020 pro první rok čerpání, do 31. 12. 2020 pro druhý rok čerpání a 31. 12. 2021 pro třetí rok čerpání. Oproti předchozímu období tak dochází k posunu termínu o 6 měsíců pro první rok čerpání.

V bodě 7. odst. f) Obecných podmínek, týkajícího se čerpání dotace, je nově stanovena podmínka, že se žadatel musí dostavit k podpisu dotační smlouvy do 60 dnů poté, co byl k tomu vyzván. Pokud tak neučiní, přidělená dotace bude považována za odmítnutou a smlouva již následně nebude hl. m. Prahou uzavřena.

V bodě 8. odst. g) Obecných podmínek je nově stanoveno, že posouzení účelnosti a hospodárnosti využití poskytnuté dotace příjemcem je plně v kompetenci odboru sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy. Tato pravomoc se týká zejména posouzení způsobilosti nákladů předložených příjemcem v rámci vyúčtování.

V bodě 13. Obecných podmínek je nově žadatel informován, jakým způsobem je hl. m. Prahou splněna informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25. května 2018. Zároveň se tímto bodem žadatel o dotaci se tímto zavazuje, že veškeré dokumenty, které poskytovateli předloží, budou zpracovány v souladu s výše uvedeným nařízením.

Podrobná informace o změnách ve Specifických podmínkách vyhlášených programů

programu I. došlo ke změně ve stanovení způsobilých nákladů (účelu dotace). Největší změnou je skutečnost, že z hlediska nákladů na trenérské služby bude možné prostředky čerpat na jakoukoli formu pracovněprávního vztahu. Došlo ke stanovení procentuální hranice nákladů za stravování a ubytování v tréninkové přípravě dětí do 15 let u alpských disciplín, snowboardingu, běhu na lyžích a biatlonu na území ČR, a to do max. výše 50 % z přidělené dotace. Dále došlo ke změně ve stanovení nezpůsobilých nákladů. Za ty jsou nově považovány náklady na nákup volnočasového textilu a obuvi, které nesouvisí s daným sportovním odvětvím, náklady za regenerační, rekondiční a rehabilitační služby a náklady na pořízení dlouhodobého majetku. Na závěr došlo ke změně v podmínce, týkající se smlouvy mezi příjemcem dotace a jejími realizátory. Podmínkou pro čerpání dotace bude nově předložení vzoru realizační smlouvy mezi příjemcem dotace a realizátorem do 30 dnů po schválení dotace Radou nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

U víceletých projektů v programu II. A. 1 došlo ke změně v časovém vymezení podpory. Tak je nově u víceletých projektů stanovena na období 1. 1. 2019 až 30. 6. 2020 pro první rok čerpání, 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020 pro druhý rok čerpání a 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 pro třetí rok čerpání. Dále došlo ke změně termínů pro vyúčtování dotace, a to u obou investičních programů, tedy programu II. A. 1 a programu II. A. 2, u kterých je příjemce nově povinen předložit vyúčtování dotace nejpozději do 6 měsíců po vyčerpání dotace. Oproti předchozímu období tak u těchto programů dochází k posunu termínu o 6 měsíců. Důvodem pro výše uvedenou změnu je nově povinnost poskytnout poskytovateli ověřenou kopii předávacího protokolu stavby prokazující, že dílo bylo předáno a je schopno užívání a ověřenou kopii kolaudačního souhlasu nebo jiný dokument místně příslušného stavebního orgánu, pokud je vyžadován, v souladu s platnou legislativou.

V programech II. B a II. C již není nově vyžadováno doložení průkazu energetické náročnosti u budov s využitelnou plochou nad 250 m2, ale nově je vyžadováno pouze uvedení třídy, ve které se tato budova nachází.

V programech III. A a III. B došlo k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o fyzické osoby podnikající dle příslušného zákona. Je nově vyžadována příloha s výsledkovou listinou z předchozího ročníku akce (pokud se nejedná o ročník první). V této výsledkové listině pak musí být uvedena národnost jednotlivých účastníků u programu III. A, a příslušnost ke kraji u programu III. B. U obou programů bude následně vyžadována výsledková listina aktuálního ročníku akce při vyúčtování dotace. Tyto listiny jsou vyžadovány z důvodu kontroly splnění podmínek pro převažující účast zahraničních či mimopražských účastníků. Tato podmínka doposud nebyla žadateli zcela respektována, přestože se jedná o základní podmínku pro splnění cíle programu.

V programu IV. A jsou nově mezi oprávněné žadatele zařazeny také fyzické osoby podnikající dle příslušného zákona.

V programu IV. B došlo ke změně ve stanovení způsobilých nákladů. U mzdových nákladů na kvalifikované trenéry a asistenty byly stanoveny limity odměn, a dále byl stanoven limit pro pronájmy sportovišť a prostor k realizaci projektu do max. výše 50 % z přidělené dotace. Nově byla zařazena do způsobilých nákladů úhrada operativního leasingu na pořízení užitkového vozidla pro přepravu handicapovaných sportovců do max. výše 30 % z přidělené dotace a na závěr úhrada nákladů za stravování a ubytování k tréninkové přípravě handicapovaných u alpského lyžování, snowboardingu, běhu na lyžích a biatlonu na území ČR do max. výše 50 % z přidělené dotace.

V programu IV. C dále došlo k navýšení horního finančního limitu podpory na 300 000 Kč.

Dále byl v programech IV. A a IV. C rozšířen cíl programu, kromě dlouhodobých projektů, také o jednorázové akce pro širokou veřejnost. Na základě této změny byly ve specifických podmínkách programů definovány způsobilé a nezpůsobilé náklady pro jednorázové akce a dlouhodobé projekty samostatně.

Rok 2019 je z hlediska časového vymezení podpory pro programy III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B a IV. C přelomový. Lhůta pro čerpání dotace totiž začíná až 1. 3. 2019 a navazuje tedy na podmínky těchto programů v roce 2018, kdy byla lhůta oproti přecházejícímu období prodloužena do 28. 2. 2018. Opatření vychází z harmonogramu grantového řízení, ve kterém je stanoveno, že bude podpora schvalována Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy do konce března 2019. Podpora tak bude dle podmínek programů poskytována ex-ante (předem), nikoli až po termínu realizace projektu (akce).

Pro programy I., II. B., II. C., III. A., III. B., III. C, IV. A, IV. B a IV. C platí, že se z hlediska přidělené dotace se vždy jedná o neinvestiční formu příspěvku, a proto i náklady, na které je dotace čerpána, musejí být ryze neinvestičního charakteru. Výjimku tvoří pouze programy II. A. 1 a II. A. 2, u kterých se jedná naopak o formu investiční.

Změny ve formuláři žádosti

 • Ve Specifické části formuláře - projektu programů II. B a II. C se již nenachází pole pro přílohu v podobě energetického štítku budovy. Žadatel pouze uvede, do jaké energetické třídy dotčená budova spadá.

 • Ve Specifické části formuláře – projektu programů III. A a III. B se nově nachází pole pro vložení přílohy s výsledkovou listinou z předchozího ročníku akce. Položka je povinná, pokud se nejedná o první ročník, v takovém případě je položka nepovinná.

 • Ve Specifické části formuláře – projektu programů IV. A se v úvodní části nachází pole s výběrem, zda se v případě daného projektu jedná o jednorázovou akci či dlouhodobý projekt. Po tomto výběru se žadateli rozbalí příslušná pole, která se dle učiněného výběru liší.

 • V programech jsou zavedeny kontroly na limity počtu žádostí a požadavků dle podmínek příslušných programů. Tyto limity se váží vždy na zadané IČO žadatele či na další učiněné výběry, např. výběr sportovního odvětví či sportovního zařízení, kterého se projekt týká. Bez těchto učiněných výběrů není kontrola limitů možná. Nově se také kontrolní mechanismy týkají požadované částky pro hl. m. Praze u soutěžních programů. Při této kontrole platí, že požadovaná částka po hl. m. Praze nesmí být vyšší než suma celkových způsobilých nákladů a zároveň vyšší než rozdíl mezi celkovými náklady a předpokládanými příjmy projektu.

Nejčastější chyby při podání žádosti

 • Formulář není zcela vyplněn nebo v něm nejsou vloženy požadované přílohy.

 • Žádost není odeslána elektronicky a je podána pouze v tištěné podobě.

 • Žádost není podána v tištěné podobě a je pouze odeslána elektronicky.

 • Žádost je vytištěna a podána bez potvrzení o elektronickém odeslání žádosti.

 • Tištěná žádost není podepsána oprávněným zástupcem / oprávněnými zástupci.

 • Doklad o bankovním účtu v podobě smlouvy nebo potvrzení o vedení účtu vydané bankou je doloženo bez uvedení čísla účtu, předložený doklad není úplný nebo se jedná o doklad o účtu jiného subjektu.

 • Úplný výpis z příslušného rejstříku neobsahuje všechny zákonem stanovené položky, zejména pak výpisy ze spolkového rejstříku. Dle ust. § 25 a § 29 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, musí tento výpis obsahovat především účel spolku, předmět činnosti, statutární zástupce a způsob jednání.

 • Popis projektu je příliš stručný a neosahuje dostatečné údaje a informace pro jeho hodnocení a posouzení.