Základní informace

1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací na účel stanovený v článku A. Programu (dále jen „Účel“). Účel je členěn na jednotlivá Opatření, která Účel blíže specifikují („dále jen „Opatření“).

2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen „Dotace“). Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech. 

3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen „Žadatel“). Každý Žadatel může podat pouze jednu Žádost, která může obsahovat více Projektů.

4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“). Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací. Žádost je evidována v centrální databázi „Granty Magistrátu HMP“. Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí.

5. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu. Projekt obsahuje věcné, časové a finanční podmínky a činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, personální zajištění, popis přínosu, položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“).

6. Lhůta pro podání Žádosti je od 7. 4. 2022 do 30. 4. 2022. Opravy, úpravy a doplňování Žádosti jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti. Po lhůtě pro podání Žádosti může HMP Žadatele vyzvat, aby ve stanovené lhůtě Žádost (s výjimkou Účelu a požadované částky) opravil nebo doplnil.

7. Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.
 

Jméno

E-mail

Telefon

Andrea Čechová

andrea.cechova@praha.eu

236 005 914

A. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Dotace je určena na mimořádnou podporu provozu sportovních zařízení, která jsou postižena zvýšením cen energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022, a to plaveckých bazénů s minimální délkou 25 m, zimních stadionů a ostatních sportovních zařízení na území HMP. Sportovní zařízení musí být přístupné veřejnosti a zároveň musí sloužit k pravidelné organizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Provoz sportovního zařízení musí být zajištěn celoročně s výjimkou nezbytných technických odstávek.

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

 • náklady na spotřebu energií (elektrické energie, plynu a tepla).

Nezpůsobilé náklady:

 • úhrada DPH, pokud je Žadatel plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

B. Důvody podpory stanoveného Účelu

Důvod podpory vychází ze snahy o zmírnění ekonomických dopadů na provozovatele sportovních zařízení na území HMP v souvislosti s nepředvídatelným zvýšením cen energií pro rok 2022 a zachování jejich dalšího provozu.

C. Předpokládaný celkový objem prostředků

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven na 25 milionů Kč.

D. Maximální výše Dotace

HMP níže stanovuje minimální požadovanou částku způsobilých nákladů po HMP na jednu Žádost a maximální výši Dotace pro jednoho Žadatele.
 

Minimální požadovaná částka

Maximální výše Dotace

50 000 Kč

3 000 000 Kč

E. Okruh způsobilých Žadatelů

1. O Dotaci mohou žádat právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tj. spolky, pobočné spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích a fyzická osoba podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

2. O Dotaci může žádat pouze Žadatel, který:

 1. má sídlo na území České republiky,
 2. od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok,
 3. předmětem jeho hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a tělovýchovy a toto vyplývá ze zápisu v příslušném rejstříku.

3. Žadatel musí být výhradním provozovatelem sportovního zařízení, a to jako vlastník, vypůjčitel, pachtýř nebo dlouhodobý nájemce s dobou užívání na minimálně další 2 roky od posledního dne lhůty pro podání Žádosti.

4. Žadatel podal žádost v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2022 v opatření III. Provoz sportovního zařízení.

F. Lhůta pro podání Žádosti

1. Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v Základních informacích. Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Obě verze Žádosti musejí být identické, s výjimkou příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání tištěné Žádosti.

2. Žádost musí být podána v elektronické podobě zasláním formuláře ve formátu ZFO prostřednictvím aplikace Software602 FormFiller včetně všech požadovaných příloh, (v elektronickém formátu, přednostně formáty Word nebo PDF/A obsahující oddělenou textovou a obrazovou vrstvu, toto je požadováno z důvodu čitelnosti podkladů osobami nevidomými či slabozrakými). Podrobný návod k použití aplikace je uveden v článku K. Programu.

3. Žádost musí být podána v tištěné podobě s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání Žádosti a podepsaná oprávněnou osobou (jeden výtisk), bez příloh, a to přímým podáním na podatelně Magistrátu HMP (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v zalepené obálce nadepsané „Program podpory provozu sportovních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022“. Za tištěnou formu se považuje i odeslání Žádosti prostřednictvím datové schránky -ID datové schránky: 48ia97h.

Kompletní znění programu

Program podpory provozu sportovních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022 (soubor pdf)

Lhůta pro podání žádosti 

Žádost musí být podána ve lhůtě od 7. 4. 2022 do 30. 4. 2022.
 Formulář žádosti

Formulář žádosti o dotaci v Programu podpory provozu sportovních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022 (soubor zfo)

Návod pro použití formuláře ve formátu zfo:

 • stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,
 • stáhněte si a uložte formulář žádosti,
 • spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,
 • formulář vyplňte a vložte do něj případně požadované přílohy,
 • odešlete formulář elektronicky na Odbor MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“),
 • po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP; soubor s informací uložte a následně vytiskněte,
 • vytištěnou verzi žádosti podepište a doručte na HMP.