Opatření Programu a účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Systémový rozvoj výkonnostního sportu dětí a mládeže zaměřený na udržení, popř. navýšení členské základny i zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost a trenérskou práci. Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

a) odměna trenéra s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu, ve výši minimálně 60% Dotace,
b) pořízení materiálního vybavení pro dané sportovní odvětví,
c) zdravotní prohlídky,
d) krátkodobý pronájem sportovního zařízení na území hlavního města Prahy.
 

Opatření II. Investice do sportovního zařízení

Podpora výstavby a technického zhodnocení sportovního zařízení pro zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné sportovní infrastruktury na území HMP. V rámci tohoto Opatření mohou být podpořeny pouze Projekty vykazující vysokou stavební připravenost již v okamžiku podání Žádosti, a to ve formě opatřeného veřejnoprávního titulu pro provedení stavby podle typu Projektu v souladu s platnou legislativou (např. stavební povolení, sdělení k ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, certifikát autorizovaného inspektora), který bude tvořit přílohu Žádosti. Způsobilé výhradně investiční náklady:

a) výstavba v podobě zhodnocení nemovité věci jejím zhotovením,
b) technické zhodnocení (rekonstrukce, nástavba, přístavba nebo modernizace) nemovité věci, které má za následek výrazné zlepšení původního stavu, případně změnu jejího uspořádání, účelu nebo technických parametrů.
 

Opatření III. Provoz sportovního zařízení

Podpora provozu plaveckých bazénů, zimních stadionů a ostatních sportovních zařízení na území HMP. Sportovní zařízení musí být celoročně přístupné široké veřejnosti a zároveň musí sloužit k pravidelné organizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Celoroční provoz sportovního zařízení s výjimkou nezbytných technických odstávek pro veřejnost musí být zajištěn minimálně takto:

a) plavecké bazény musí mít délku alespoň 25m a být otevřeny pro veřejnost alespoň 5 hodin denně v čase 8:00 až 20:00,
b) zimní stadiony musí být otevřeny alespoň 10 hodin týdně pro žáky škol v době od 8:00 do 13:00 hodin, a v sobotu a neděli musí organizovat veřejné bruslení alespoň 2 hodiny denně v době od 8:00 do 20:00 hodin,
c) ostatní sportovní zařízení přiměřeně svému účelu a rozsahu hodin plaveckého bazénu a zimního stadionu.

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

a) náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele (elektrické energie, plyn, vodné, stočné, topná paliva),
b) mzdové náklady včetně zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) za pracovníky vykonávající údržbu a správu v Žádosti uvedeného sportovního zařízení s limitem odměny 30 000 Kč / měsíc (hrubá mzda),
c) náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou a opravami sportovního zařízení, náklad na provozní služby (odvoz odpadu, revizní služby, deratizace věci, úklidové práce, servis závlahového systému, montáž a demontáž přetlakové haly, čištění kanalizace).
 

Opatření IV. Sportovní akce

Podpora jednorázových sportovních akcí konaných na území hlavního města Prahy. Podpora není určena na seriály akcí, celoroční soutěže, ligy apod. Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

a) pronájem sportovního zařízení na území hlavního města Prahy,
b) organizační a technické zabezpečení (zdravotní zajištění, ostraha, úklidové práce, nájem a stavba mobilních pódií, tribun a sportovních ploch, doprava materiálu, ozvučení akce, nájem zařízení na měření výkonu),
c) věcné ceny pro účastníky (medaile, poháry, diplomy),
d) mzdové náklady na pořadatele v pracovněprávním vztahu k Žadateli s limitem 5.000 Kč na osobu, maximálně ve výši 20% Dotace.
 

Opatření V. Sport pro všechny

Podpora nesoutěžní dlouhodobé sportovní a tělovýchovné činnosti pro děti, mládež a osoby starší 55 let (širokou veřejnost) na území HMP, tzn. takové aktivity, které přispívají ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času, a podpora pravidelných dlouhodobých tělovýchovných činností na území HMP, tzn. takových pohybových aktivit, které přispívají k udržení potřebné tělesné a duševní výkonnosti. Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

a) odměna trenéra s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu a cvičitele, minimálně ve výši 60% Dotace,
b) pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost,
c) krátkodobý pronájem sportovního zařízení na území hlavního města Prahy.
 

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

Podpora činnosti sportovních klubů působících v oblasti sportu handicapovaných. Podpora a rozšíření možností účasti osob se zdravotním postižením na sportovních aktivitách ve sportovních klubech. Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

a) odměna trenéra s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu a asistenta, minimálně ve výši 60% Dotace,
b) pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost a speciálního vybavení pro sportovce s handicapem,
c) krátkodobý pronájem sportovního zařízení,
d) nájemné za užívání užitkového vozidla pro přepravu handicapovaných sportovců.
 

Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby

Účelem tohoto Opatření je rozšíření a obnova vybavenosti sportovních zařízení na území hlavního města Prahy stroji pro úpravu sportovních povrchů a rozšíření vybavenosti sportovními potřebami nezbytnými ke sportovnímu výkonu. Dotace poskytnutá v rámci tohoto Opatření je investiční, tzn. že z ní lze hradit náklady výhradně související s pořízením nového (nepoužitého) dlouhodobého hmotného majetku. Způsobilé výhradně investiční náklady:

a) pořízení strojů a zařízení pro úpravu sportovních povrchů,
b) pořízení sportovních potřeb.
 

Kompletní znění Programu ke stažení 

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 (soubor pdf)
 

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být podána ve lhůtě od 17. 10. 2019 do 31. 10. 2019. Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Obě verze Žádosti musejí být identické, s výjimkou příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti.

Žádost musí být podána v elektronické podobě zasláním formuláře ve formátu ZFO prostřednictvím aplikace Software602 FormFiller včetně všech požadovaných příloh, (v elektronickém formátu, přednostně formáty Word nebo PDF/A obsahující oddělenou textovou a obrazovou vrstvu, toto je požadováno z důvodu čitelnosti podkladů osobami nevidomými či slabozrakými). Podrobný návod k použití aplikace je uveden v článku K. Programu.

Žádost musí být podána v tištěné podobě s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání Žádosti a podepsaná oprávněnou osobou (jeden výtisk), bez příloh, a to přímým podáním na podatelně Magistrátu HMP (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v zalepené obálce nadepsané „Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020“.
 

Informace ke zpracování žádosti

Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen "Odbor MHMP"). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

Jméno

E-mail

Telefon

Mgr. Romana Beková

romana.bekova@praha.eu

236 005 914

Mgr. Michal Hanžlík

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Bc. Zdeněk Hübner

zdenek.hubner@praha.eu

236 005 931

Mgr. Michaela Knappová

michaela.knappova@praha.eu

236 005 932

Mgr. Jana Saidlová

jana.saidlova@praha.eu

236 005 237

Formulář žádosti

Formulář žádosti o dotaci v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 (soubor zfo)

Návod pro použití formuláře

1. stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,
2. stáhněte si a uložte formulář Žádosti pro aktuální rok,
3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,
4. formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy a doklady,
5. přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,
6. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění Žádosti (tlačítko „Zkontrolovat formulář“),
7. odešlete formulář elektronicky na Odbor MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“),
8. po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP; soubor s informací uložte a následně vytiskněte,
9. vytištěnou verzi podepište a doručte na podatelnu MHMP.