Základní informace

1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací na účel stanovený v článku A. Programu (dále jen „Účel“). Účel je členěn na jednotlivá Opatření, která Účel blíže specifikují („dále jen „Opatření“).

2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel (dále jen „Dotace“). Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech. 

3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen „Žadatel“). Každý Žadatel může podat pouze jednu Žádost, která může obsahovat více Projektů.

4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“). Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací. Žádost je evidována v centrální databázi „Granty Magistrátu HMP“. Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí.

5. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu. Projekt obsahuje věcné, časové a finanční podmínky a činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, personální zajištění, popis přínosu, položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“).

6. Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 12. 2022 do 19. 12. 2022. Opravy, úpravy a doplňování Žádosti jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti. Po lhůtě pro podání Žádosti může HMP Žadatele vyzvat, aby ve stanovené lhůtě Žádost (s výjimkou Účelu a požadované částky) opravil nebo doplnil.

7. Veškeré informace k Programu jsou dispozici na internetových stránkách HMP praha.eu (O městě / Finance / Dotace a granty / Městské granty / Sport a tělovýchova).

8. Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených pracovníků, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.

Jméno

E-mail

Telefon

Ing. Andrea Čechová

andrea.cechova@praha.eu

236 005 914

Mgr. Michal Hanžlík

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Mgr. Michaela Knappová

michaela.knappova@praha.eu

236 005 932

A. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Podpora systémového rozvoje výkonnostního soutěžního sportu dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let, zaměřeného na udržení, popř. navýšení členské základny i zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost a trenérskou práci.

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

 • odměna trenéra s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu, ve výši minimálně 60% Dotace,
 • pořízení materiálního vybavení pro dané sportovní odvětví,
 • zdravotní prohlídky,
 • krátkodobý pronájem sportovního zařízení na území hlavního města Prahy.

Opatření II. Investice do sportovního zařízení

Podpora výstavby, technického zhodnocení sportovních zařízení pro zajištění dostupné, kvalitní, bezpečné sportovní infrastruktury na území HMP, se zvláštním zřetelem na snížení energetických nákladů a snížení emisí škodlivin.  V rámci Účelu tohoto Opatření může být poskytnuta Dotace pouze na Projekty vykazující vysokou stavební a ekonomickou připravenost v okamžiku podání Žádosti, a to ve formě veřejnoprávního titulu pro provedení stavby podle typu Projektu v souladu s platnou legislativou a dokumentu prokazujícího zajištění finanční spoluúčasti Žadatele

Způsobilé výhradně investiční náklady:

 • výstavba v podobě zhodnocení nemovité věci jejím zhotovením nebo
 • technické zhodnocení (rekonstrukce, nástavba, přístavba nebo modernizace) nemovité věci, které má za následek výrazné zlepšení původního stavu, případně změnu jejího uspořádání, účelu nebo technických parametrů

Opatření III. Provoz sportovního zařízení

Podpora provozu plaveckých bazénů s minimální délkou 25 m, zimních stadionů a ostatních sportovních zařízení na území HMP, které jsou celoročně (s výjimkou nezbytných technických odstávek) přístupných veřejnosti a zároveň sloužících k pravidelné organizované sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. .

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

 • náklady na spotřebu energií přímo od dodavatele (elektrické energie, plyn, vodné, stočné, topná paliva),
 • mzdové náklady včetně zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů) za pracovníky vykonávající údržbu a správu v Žádosti uvedeného sportovního zařízení s limitem odměny 30 000 Kč / měsíc (hrubá mzda),
 • náklady prokazatelně spojené s běžnou údržbou a opravami sportovního zařízení,  
 • provozní služby, a to pouze: odvoz odpadu, revizní služby, deratizace věci, úklidové práce, servis závlahového systému, montáž a demontáž přetlakové haly, čištění kanalizace.

Opatření IV. Sportovní akce

Podpora významných jednorázových sportovních akcí, konajících se na území HMP, a to významných sportovních akcí s aktivní účastí dětí a mládeže ve věku do 18 let, významných sportovních akcí s aktivní účastí veřejnosti, významných mezinárodních sportovních akcí a významných tradičních sportovních akcí s minimálně desetiletou historií.

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

 • pronájem sportovního zařízení na území HMP,
 • služby souvisejí s technickým zabezpečením akce, a to pouze: zdravotní zajištění, ostraha, úklidové práce, nájem a stavba sportovních ploch, mobilních pódií, tribun a sociálního zařízení, doprava materiálu, ozvučení akce, nájem zařízení na měření výkonu včetně obsluhy,
 • věcné ceny pro účastníky, a to pouze: medaile, poháry, diplomy,
 • náklady na rozhodčí s limitem 2.000 Kč na osobu a den akce, maximálně ve výši 25% dotace
 • mzdové náklady na pořadatele v pracovněprávním vztahu k Žadateli s limitem 2.000 Kč na osobu a den akce, maximálně ve výši 25% Dotace.

Opatření V. Sport pro všechny

Podpora organizovaných dlouhodobých a pravidelných aktivit výhradně v nesoutěžních sportovních odvětvích, určených pro děti a mládež do 18 let a osoby starší 65 let, konajících se na území HMP, tzn. takové aktivity, které přispívají ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu trávení volného času. Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

 • odměna trenéra či instruktora s příslušnou kvalifikací, tj. licencí trenéra či instruktora,
 • pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost,
 • krátkodobý pronájem sportovního zařízení na území HMP.

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

Podpora činnosti sportovních klubů působících v oblasti sportu handicapovaných, tj. osob s trvalými následky s vymezením druhu zdravotního postižení, a to mentálně, sluchově, zrakově, spasticky, tělesně postižení.

Způsobilé výhradně neinvestiční náklady:

 • odměna trenéra s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu a asistenta s příslušnou kvalifikací, minimálně ve výši 60% Dotace,
 • pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost a speciálního vybavení pro sportovce s handicapem,
 • krátkodobý pronájem sportovního zařízení na území HMP,
 • nájemné za užívání užitkového vozidla pro přepravu handicapovaných sportovců.

Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby

Podpora rozšíření a obnovy vybavenosti sportovních zařízení na území MHP stroji pro úpravu sportovních povrchů a sportovními potřebami nezbytnými ke sportovnímu výkonu.

Způsobilé výhradně investiční náklady:

 • pořízení nových (nepoužitých) strojů a zařízení pro úpravu sportovních povrchů,
 • pořízení nových (nepoužitých) sportovních potřeb.

Definice způsobilých nákladů:

 • Odměna trenéra, cvičitele, popř. asistenta v pracovněprávním vztahu k Žadateli s limitem 30.000 Kč měsíčně (odvod na sociální a zdravotní pojištění je způsobilým nákladem, ale není zahrnut v limitu) nebo ve smluvním vztahu k Žadateli jako OSVČ s živnostenským oprávněním na trenérskou činnost s limitem 30.000 Kč měsíčně.
 • Pořízení materiálního vybavení pro sportovní činnost, tj. sportovního náčiní, nářadí a cvičebních pomůcek, sportovního oblečení a vybavení, které jsou nezbytné pro realizaci tréninkové činnosti a soutěží, jehož pořizovací hodnota je nižší než 40.000 Kč.
 • Zdravotní prohlídka vykonaná lékařem, jejímž účelem je obecné posouzení zdravotního stavu dítěte nebo mladistvého pro výkon sportovní činnosti nebo jejímž účelem je funkční vyšetření, tj. posouzení schopností dítěte vykonávat sport na výkonnostní, popř. vrcholové úrovni.
 • Krátkodobý pronájem sportovního zařízení je pronájem, který nepřesahuje 48 hodin nepřetržitě.
 • Investičním nákladem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40.000 Kč a má provozně-technické funkce delší než 1 rok.

U všech Opatření (není-li u jednotlivých Opatření výše uvedeno jinak) jsou nezpůsobilými náklady zejména tyto:

 • nákup nemovitých věcí, bytů či nebytových prostor,
 • náklady nesouvisející s výstavbou nebo provozem sportovního zařízení (např. parkoviště, příjezdové cesty, vnější oplocení sportoviště, ostatní nesportovní plochy),
 • náklady na administraci veřejné zakázky, poradenství, ekonomické a právní služby,
 • náklady na ostrahu staveniště nebo sportovního zařízení a na dopravní opatření,
 • úhrada finančního leasingu a úvěru,
 • úhrada DPH, pokud je Žadatel plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • nákup volnočasového textilu a obuvi,
 • náklady za regenerační, rekondiční a rehabilitační služby, ošetření a léčení zranění,
 • náklady, které nejsou v přímé souvislosti s provozem sportovního zařízení (internetové připojení, nákup elektroniky a výpočetní techniky, spotřebního materiálu do výpočetní techniky, pohonné hmoty apod.),
 • organizaci a zabezpečení náborů dětí a mládeže,
 • náklady za stravování, dopravu a ubytování,
 • věcné a finanční ceny pro účastníky,
 • mzdové náklady na osobní asistenci již hrazenou ze sociálních rozpočtů a jakékoliv náklady nárokovatelné ze sociálního nebo zdravotního systému,
 • dlouhodobý nájem sportovních zařízení,
 • externí služby na provozování sportovního zařízení,
 • pojištění majetku, činnosti a osob.

B. Důvody podpory stanoveného Účelu

Důvod podpory vychází z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032, který definuje problémové oblasti a zjištěné trendy sportovního prostředí v Praze. Dále obsahuje vymezení strategických cílů stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a navrhuje opatření pro naplnění strategických cílů.

C. Předpokládaný celkový objem prostředků

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 388 milionů Kč. Předpokládané rozdělení peněžních prostředků mezi jednotlivá Opatření je uvedeno takto: Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže 160 milionů Kč, Opatření II. Investice do sportovního zařízení 70 milionů Kč, Opatření III. Provoz sportovních zařízení 110 milionů Kč, Opatření IV. Sportovní akce 40 milionů Kč, Opatření V. Sport pro všechny 1,5 milionu Kč a Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných 1,5 milionu Kč a Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby 5 milionů Kč.

D. Maximální výše Dotace

HMP níže stanovuje maximální podíl HMP na způsobilých nákladech (výdajích) jednotlivého Projektu podle konkrétního Opatření, minimální požadovanou částku způsobilých nákladů po HMP na jeden projekt a maximální výši Dotace pro jednoho Žadatele v rámci konkrétního Opatření.

Opatření

Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jeden Projekt

Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele

Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Projektu

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

100 000 Kč

50 000 000 Kč

do výše 100 %

Opatření II. Investice do sportovní infrastruktury

500 000 Kč

20 000 000 Kč

do výše 80 %

Opatření III. Provoz sportovních zařízení

50 000 Kč

5 000 000 Kč

do výše 100 %

Opatření IV. Sportovní akce

50 000 Kč

3 000 000 Kč

do výše 80 %

Opatření V. Sport pro všechny

50 000 Kč

250 000 Kč

do výše 100 %

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

50 000 Kč

500 000 Kč

do výše 100 %

Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby

50.000 Kč

250.000 Kč

do výše 80 %

E. Okruh způsobilých Žadatelů

1. O Dotaci mohou žádat tito Žadatelé:

 • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tj. spolek, nadace či nadační fond a ústav,
 • obecně prospěšná společnost podle Občanského zákoníku,

2. Žadatel je způsobilým Žadatelem, jestliže splnil povinnosti podle § 3041 a násl. Občanského zákoníku a podle § 122 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

3.  Žadatel je způsobilým Žadatelem, jestliže vyhotovuje a zároveň ve veřejných rejstřících zveřejňuje účetní závěrky, popř. výroční zprávy a opakovaně plní povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tato povinnost platí i pro právní formu zapsaný spolek).

4. O Dotaci může žádat pouze Žadatel, který:

 • má sídlo na území České republiky,
 • od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok,
 • předmětem jeho hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a tělovýchovy a toto vyplývá ze zápisu v příslušném rejstříku.

5. Pro jednotlivá Opatření je okruh způsobilých Žadatelů dále specifikován takto:

Opatření

Způsobilý Žadatel

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže

Žadatel musí vykonávat funkci zastřešující sportovní organizace v daném sportovním odvětví na území HMP (pražský sportovní svaz). Pokud daný pražský sportovní svaz nemá právní osobnost, podává Žádost zastřešující sportovní organizace na celorepublikové úrovni (národní sportovní svaz). Žadatel (sportovní svaz) nemůže být zároveň realizátorem Projektu. Realizátorem Projektu je sportovní klub, který je do Projektu Žadatelem zařazen jako jeho realizátor (dále jen „Realizátor“). Realizační smlouva je smluvní vztah mezi Žadatelem a Realizátorem na realizaci Projektu, který obsahuje veškeré povinnosti dané tímto Programem a závazek Žadatele poskytnout Realizátorovi alikvotní část Dotace (dále jen „Realizační smlouva“).

Opatření II. Investice do sportovního zařízení

Žadatel musí být:

 • vlastník sportovního zařízení, anebo
 • výhradní provozovatel sportovního zařízení (vypůjčitel, pachtýř či dlouhodobý nájemce) s dobou užívání na minimálně dalších 5 let od posledního dne lhůty pro podání Žádosti, přičemž vlastníkem takového sportovního zařízení může být pouze HMP nebo městská část HMP.

Pro účely tohoto Opatření se rozumí sportovním zařízením také pozemek pod tímto zařízením.

Opatření III. Provoz sportovního zařízení

Žadatel musí být výhradním provozovatelem sportovního zařízení, a to jako vlastník, vypůjčitel, pachtýř nebo dlouhodobý nájemce s dobou užívání na minimálně dalších 2 let od posledního dne lhůty pro podání Žádosti.

Opatření IV. Sportovní akce

Žadatel musí být výhradním a jediným pořadatelem sportovní akce.

Opatření V. Sport pro všechny

Žadatel musí provozovat činnost v oblasti tělovýchovy a sportu na území HMP.

Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných

Žadatel musí provozovat činnost v oblasti sportu a tělovýchovy handicapovaných na území HMP.

Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby

Žadatel musí být vlastníkem, případně dlouhodobým nájemcem, vypůjčitelem či pachtýřem sportovního zařízení s dobou užívání na minimálně dalších 5 let od posledního dne lhůty pro podání Žádosti.

F. Lhůta pro podání Žádosti

1. Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v Základních informacích. Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné formě. Obě verze Žádosti musejí být identické, s výjimkou příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti na HMP v tištěné formě s tím, že tištěná forma musí obsahovat kód vygenerovaný po elektronickém odeslání Žádosti.

2. Žádost musí být podána v elektronické formě prostřednictvím on-line formuláře na Portálu finanční podpory Informačního systému finanční podpory HMP na internetových stránkách HMP granty.praha.eu (dále jen „Portálu finanční podpory na internetových stránkách HMP granty.praha.eu“).

3. Žádost v tištěné formě s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání Žádosti a podepsaná oprávněnou osobou (jeden výtisk) se podává bez příloh (s výjimkou plné moci), a to přímo na podatelně Magistrátu HMP (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v zalepené obálce nadepsané „Žádost o dotaci v oblasti sportu a tělovýchovy“. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být Žádost podepsána vlastnoručním podpisem všemi těmito osobami.

4. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání Žádosti prostřednictvím datové schránky na adresu – ID datové schránky: 48ia97h. Každá Žádost musí být zaslána samostatnou datovou zprávou. Datová schránka musí být registrována na Žadatele. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být Žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

5. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání Žádosti e-mailem prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@praha.eu. Tuto variantu lze využít pouze v případě, že Žadatel disponuje zaručeným elektronickým podpisem, kterým podepíše Žádost ve formátu PDF. Jedná-li za právnickou osobu více osob, musí být Žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.


Kompletní znění Programu ke stažení

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2023 (soubor PDF)