Základní informace

1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací na účel stanovený v článku A. Programu (dále jen „Účel“).

2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen „Dotace“). Za Dotaci se pro potřeby Programu považuje rovněž příspěvek formou navýšení rozpočtu městské části hl. m. Prahy podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech.

3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen „Žadatel“). Každý Žadatel může podat pouze jednu Žádost, která může obsahovat pouze jeden Projekt.

4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“). Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací. Žádost je evidována v Informačním systému finanční podpory hlavního města Prahy. Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí. V případě podání více Žádostí se přihlíží pouze k poslední podané žádosti (rozhoduje datum a čas elektronického podání Žádosti). 

5. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu. Projekt obsahuje věcné, časové a finanční podmínky a činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, personální zajištění, popis přínosu, položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“).

6. Lhůta pro podání Žádosti je od 5. 5. 2022 do 31. 5. 2022. Opravy, úpravy a doplňování Žádosti jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti. Po lhůtě pro podání Žádosti může HMP Žadatele vyzvat, aby ve stanovené lhůtě Žádost (s výjimkou Účelu a požadované částky) opravil nebo doplnil.

7. Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedeného referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.
 

Jméno

E-mail

Telefon

Michal Hanžlík

michal.hanzlik@praha.eu

236 005 913

Zdeněk Hübner

zdenek.hubner@praha.eu

236 005 931

 

A. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

1. Dotace je určena na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách na území HMP formou spolupráce s trenéry s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu, kteří působí ve sportovních klubech zaměřených na trénink dětí a mládeže.

2. Realizátorem Projektu může Žadatel, základní škola zřizovaná Žadatelem, právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, pobočné spolky nadace či nadační fondy a ústavy nebo obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Realizátor“).

3. S výjimkou Žadatele a základní školy zřízené Žadatelem musí Realizátor splňovat tyto podmínky:

 1. mít sídlo na území hlavního města Prahy
 2. od jeho vzniku nebo založení je dni podání žádosti uplynul více než jeden rok,
 3. předmětem jeho hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a tělovýchovy a toto vyplývá ze zápisu v příslušném rejstříku. 

4. Způsobilým nákladem je výhradně neinvestiční náklad na odměnu kvalifikovaného trenéra

 1. v pracovněprávním vztahu k Realizátorovi s maximálním limitem 30 000 Kč měsíčně a maximálně 300 Kč na jednu vyučovací hodinu (odvod na sociální a zdravotní pojištění je způsobilým nákladem, ale není zahrnut v měsíčním limitu ani v limitu na jednu vyučovací hodinu) nebo
 2. ve smluvním vztahu k Realizátorovi jako OSVČ s živnostenským oprávněním na trenérskou činnost s limitem 30.000 Kč měsíčně a maximálně 300 Kč na jednu vyučovací hodinu.

B. Důvody podpory stanoveného Účelu

Důvod podpory vychází z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032, který definuje problémové oblasti a zjištěné trendy sportovního prostředí v Praze. Dále obsahuje vymezení strategických cílů stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a navrhuje opatření pro naplnění strategických cílů.

C. Předpokládaný celkový objem prostředků

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven na 7,5 milionů Kč.

D. Maximální výše Dotace

HMP níže stanovuje maximální podíl HMP na způsobilých nákladech (výdajích) Projektu do výše 50 %.

E. Okruh způsobilých Žadatelů

O Dotaci mohou žádat pouze městské části hlavního města Prahy.

Kompletní znění Programu ke stažení

Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 2022 II. (soubor PDF)
 Formulář žádosti

Formulář žádosti o dotaci v Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 2022 II (soubor zfo)

Návod pro použití formuláře ve formátu zfo:

 • stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,
 • stáhněte si a uložte formulář žádosti,
 • spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,
 • formulář vyplňte a vložte do něj případně požadované přílohy,
 • odešlete formulář elektronicky na Odbor MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“),
 • po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP; soubor s informací uložte a následně vytiskněte,
 • vytištěnou verzi žádosti podepište a doručte na HMP.