Postup při vyúčtování dotace v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2019

Postup při vypořádání dotace se řídí podmínkami Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2019.

Doplnění výše uvedených podmínek o několik praktických poznámek:

k Programu I.

a) pro žadatele:

 1. V souvislosti nařízením vlády ČR a vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s šířením nákazy koronavirem a onemocnění COVID-19, musí trenérská činnost, probíhající v období od 13.3.2020 do 17.5.2020, na kterou bude čerpána dotace, tato nařízení prokazatelně respektovat a být s nimi v souladu. V opačném případě nemohou být tyto náklady při vyúčtování dotace uznány jako oprávněné.
 2. Poskytnuté finanční prostředky musí být vyčerpány do 30. 6. následujícího roku.
 3. Vyplněný formulář k vyúčtování za žadatele s nahraným dokladem o transferu finančních prostředků na příslušné realizátory projektu a zkontrolované formuláře vyúčtování vyplněné jednotlivými realizátory projektu odešlete elektronicky ve formátu zfo (Software602 Form Filler). Následně vytiskněte formuláře (bez příloh) za žadatele a realizátory s podpisy statutárních zástupců a s kódy potvrzujícími elektronické odeslání (poslední bod formuláře vyúčtování) na podatelnu MHMP nejpozději do 31. 7. následujícího roku.
 4. Kopie účetních nebo daňových dokladů v tištěné podobě zůstávají archivovány u jednotlivých svazů.
 5. V případě, že dotace nebude zcela vyčerpána, je nutné do formuláře vyúčtování naskenovat potvrzení o úhradě na účet hl. m. Prahy. V uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace naleznete číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol.

b) pro realizátora:

 1. Termín pro vyhotovení vyúčtování Vám sdělí příslušný sportovní svaz, které předejte vyúčtování projektu. Vaše vyúčtování sportovní svaz zkontroluje a poté odešle elektronicky na MHMP a v tištěné podobě odevzdá na podatelnu.
 2. Realizátor je povinen evidovat čerpání ve svém účetnictví a to odděleně na samostatných analytických účtech v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 3. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny číslem uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Veškeré náklady takto prokázané musí být neinvestiční.
 4. Vyúčtování musí být v souladu se stanoveným účelem, který je specifikován v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.

 5. K vyúčtování je nutné doložit v naskenované podobě kopie účetních nebo daňových dokladů s uskutečněním zdanitelného plnění do 30. 6. následujícího roku. Zálohové faktury není možné uznat jako daňový doklad. Účetní nebo daňové doklady doložte jen do výše přidělené dotace hl. m. Prahou.

 6. Na účetních nebo daňových dokladech musí být realizátor projektu označen jako odběratel. Nahrané účetní nebo daňové doklady se vztahují pouze k účelu projektu, který je uvedený v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.

 7. Souhrnné faktury za zajištění projektu musí být jasně specifikovány a rozepsány. Jestliže se text účetního nebo daňového dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tyto dokumenty doložit.

 8. V případě vyúčtovávání trenérské činnosti dětí a mládeže je nutné do daňového dokladu uvést období, za které je trenérská činnost fakturována s počtem tréninkových jednotek. Dále je nutné nahrát do formuláře vyúčtování objednávku nebo dohodu o provedení práce, dohodu o provedení pracovní činnosti nebo výplatnici s pracovní smlouvou (u zaměstnanců).

 9. V případě, že projekt nebude realizován, je nutné dotaci vyúčtovat s uvedením důvodu nečerpání finančních prostředků a do formuláře vyúčtování naskenovat potvrzení o úhradě na účet hl. m. Prahy. V uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace naleznete číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol.

k Programům II. – IV. 

 1. Termín pro podání vyúčtování najdete v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace. Doporučujeme neprodleně vyúčtovat po realizaci projektu.
 2. Podané vyúčtování musí být v souladu se stanoveným účelem, který je přesně specifikován v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.
 3. Příjemce dotace je povinen evidovat čerpání ve svém účetnictví a to odděleně na samostatných analytických účtech v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 4. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny číslem uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
 5. Příjemce dotace je povinen dodržet stanovenou finanční spoluúčast. Při výpočtu spoluúčasti je potřeba vycházet z celkových (100%) nákladů na realizaci projektu.
 6. Vyúčtování je nutné nahrát v naskenované podobě kopie účetních nebo daňových dokladů s datem uskutečnění zdanitelného plnění do 31. 12. daného roku. U investičních projektů nahrajte účetní nebo daňové doklady s datem uskutečnění zdanitelného plnění do 30. 6. následujícího roku. Zálohové faktury není možné uznat jako daňový doklad. Účetní nebo daňové doklady doložte jen do výše přidělené dotace hl. m. Prahou.
 7. Na účetních nebo daňových dokladech musí být příjemce dotace označen jako odběratel. Nahrané účetní nebo daňové doklady se vztahují pouze k účelu projektu, který je uvedený v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.
 8. Souhrnné faktury za zajištění akce musí být jasně specifikovány a rozepsány. Jestliže se text účetního nebo daňového dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tyto dokumenty doložit.
 9. V případě vyúčtovávání trenérské činnosti v programu IV je nutné do daňového dokladu uvést období, za které je trenérská činnost fakturována s počtem tréninkových jednotek. Dále je nutné nahrát objednávku nebo dohodu o provedení práce.
 10. Pokud sportovní organizace obdrží více dotací, je nutné každý projekt vyúčtovat na samostatný formulář.
 11. V případě, že projekt nebude realizován, je nutné dotaci vyúčtovat s uvedením důvodu nečerpání finančních prostředků a do formuláře vyúčtování naskenovat potvrzení o úhradě na účet hl. m. Prahy. V uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace naleznete číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol.
 12. Vyúčtování se odesílá elektronicky na předepsaném formuláři spolu se všemi nahranými přílohami ve formátu zfo (Software602 Form Filler). Po vytisknutí formuláře (bez příloh) a následného podepsání statutárním zástupcem doručte formulář s kódy potvrzujícími elektronické odeslání (poslední bod formuláře vyúčtování) na podatelnu MHMP nejpozději do data vyúčtování, které naleznete v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.

k individuální dotaci pro rok 2019

 1. Konečný termín pro podání vyúčtování naleznete v uzavřené smlouvě. V případě, že vyúčtováváte za městkou část hl. m. Prahy, je konečný termín vyúčtování uveden v oznamovacím dopisu o přidělení dotace popřípadě v usnesení, kterým Vám byla dotace schválena. Doporučujeme vyúčtovat neprodleně po uskutečnění projektu.
 2. Mimořádnou finanční podporu je příjemce povinen v rámci své interní účetní evidence účtovat analyticky, aby mohl transparentně prokázat jejich čerpání v případě následné finanční kontroly.
 3. Vyúčtování musí být v souladu se stanoveným účelem, který je přesně specifikován v uzavřené smlouvě, v případě městské části v oznamovacím dopisu či schváleném usnesení Rady nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy.
 4. K vyúčtování je nutné doložit v naskenované podobě kopie účetních nebo daňových dokladů s uskutečněným plněním dle termínu čerpání uvedeného v dotační smlouvě nebo v případě městské části v oznamovacím dopisu či schváleném usnesení. Zálohové faktury není možné uznat jako daňový doklad. Účetní nebo daňové doklady doložte jen do výše finanční podpory.
 5. Na účetních nebo daňových dokladech musí být příjemce podpory označen jako odběratel, text je nutné rozepsat tak, aby bylo zřejmé řádné využití v souladu se stanoveným účelem. Souhrnné faktury za zajištění akce musí být rozpoložkovány. Jestliže se text účetního dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tuto skutečnost doložit přílohou.
 6. Pokud příjemce obdrží více dotací, je nutné vyúčtovat každou dotaci samostatně.
 7. V případě, že projekt nebude realizován, je přesto nutné podporu vyúčtovat s uvedením důvodu nečerpání finančních prostředků. Náhradou účetních dokladů bude potvrzení o bankovním převodu nevyčerpaných finančních prostředků na účet hl. m. Prahy. V případě městských částí budou nevyčerpané prostředky předmětem finančního vypořádání.

Vyúčtování se odesílá elektronicky na předepsaném formuláři spolu se všemi nahranými přílohami ve formátu zfo (Software602 Form Filler). Následně vytiskněte formulář (bez příloh) a s podpisem statutárního zástupce jej doručte v tištěné podobě s kódy potvrzujícími elektronické odeslání (poslední bod formuláře vyúčtování) na podatelnu MHMP nejpozději do data vyúčtování dle Vaší dotační smlouvy, v případě městské části oznamovacího dopisu.


Postup při vyúčtování dotace v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020

Postup při vypořádání dotace se řídí podmínkami Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020 (dále jen "Program"), resp. písm. A. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, písm. D. Maximální výše Dotace Programu, písm. I. Podmínky pro poskytnutí Dotace, písm. L. Podmínky použití Dotace a  písm. M. Podmínky vypořádání Dotace Programu.

Doplnění výše uvedených podmínek o několik praktických poznámek:

k Opatření I.

a) pro žadatele (sportovní svaz):

 1. Vyplněný formulář k vypořádání za žadatele s nahraným dokladem o transferu finančních prostředků na příslušné realizátory projektu a zkontrolované formuláře vypořádání vyplněné jednotlivými realizátory projektu odešlete elektronicky ve formátu zfo (Software602 Form Filler).
 2. Kopie účetních nebo daňových dokladů v tištěné podobě zůstávají archivovány u jednotlivých svazů.
 3. V případě, že dotace nebude zcela vyčerpána, je nutné do formuláře vypořádání naskenovat potvrzení o úhradě na účet hl. m. Prahy.

b) pro realizátora (sportovní klub):

 1. Termín pro vyhotovení vypořádání Vám sdělí příslušná zastřešující sportovní organizace, které předejte vypořádání projektu. Vaše vypořádání zastřešující organizace zkontroluje
  a poté sama odešle elektronicky na MHMP a v tištěné podobě odevzdá na podatelnu.
 2. Realizátor je povinen evidovat čerpání ve svém účetnictví a to odděleně na samostatných analytických účtech v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zálohové faktury nejsou uznatelným nákladem.  
 4. Na účetních nebo daňových dokladech musí být realizátor projektu označen jako odběratel. Nahrané účetní nebo daňové doklady se vztahují pouze k účelu projektu, který je uvedený v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.
 5. Souhrnné faktury za zajištění projektu musí být jasně specifikovány a rozepsány. Jestliže se text účetního nebo daňového dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tyto dokumenty doložit.
 6. V případě, že projekt nebude realizován, je nutné dotaci vyúčtovat s uvedením důvodu nečerpání finančních prostředků a do formuláře vypořádání naskenovat potvrzení o úhradě na účet zastřešující sportovní organizace v daném sportovním odvětví.

k Opatřením II. – VII. 

 1. Doporučujeme však vyúčtovat projekt neprodleně po jeho ukončení.
 2. Podané vypořádání musí být v souladu se stanoveným účelem, který je přesně specifikován v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.
 3. Zálohové faktury nejsou uznatelným nákladem. Účetní nebo daňové doklady doložte
  do výše zahrnující poskytnutou dotaci včetně spoluúčasti, pokud je v daném Opatření vyžadována.
 4. Na účetních nebo daňových dokladech musí být příjemce dotace označen jako odběratel. Účetní nebo daňové doklady se musí vztahovat pouze k účelu uvedenému v příloze
  č. 1 uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Jakékoliv jiné náklady mimo tento účel jsou nezpůsobilé.
 5. Souhrnné faktury za zajištění akce musí být jasně specifikovány a rozepsány na položky např. dodacím listem. Jestliže se text účetního nebo daňového dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tyto dokumenty doložit.
 6. Pokud sportovní organizace obdrží více dotací, je nutné každý projekt vyúčtovat
  na samostatný formulář.
 7. V případě, že projekt nebude realizován, je nutné dotaci vypořádat s uvedením důvodu nečerpání finančních prostředků a do formuláře vypořádání naskenovat potvrzení o úhradě na účet hl. m. Prahy.

k individuální dotaci hl. m. Prahy v oblasti sportu pro rok 2020

 1. Konečný termín pro podání vypořádání naleznete v uzavřené smlouvě. V případě,
  že vyúčtováváte za městkou část hl. m. Prahy, je konečný termín vypořádání uveden v oznamovacím dopisu o přidělení dotace popřípadě v usnesení, kterým Vám byla dotace schválena. Doporučujeme vyúčtovat neprodleně po uskutečnění projektu.
 2. Individuální finanční podporu je příjemce povinen v rámci své interní účetní evidence účtovat analyticky, aby mohl transparentně prokázat jejich čerpání v případě následné finanční kontroly.
 3. Vypořádání musí být v souladu se stanoveným účelem, který je přesně specifikován
  v uzavřené smlouvě, v případě městské části v oznamovacím dopisu či schváleném usnesení Rady nebo Zastupitelstva hl. m. Prahy.
 4. K vypořádání je nutné doložit v naskenované podobě kopie účetních nebo daňových dokladů (jen u elektronické verze) s uskutečněným plněním dle termínu čerpání uvedeného v dotační smlouvě nebo v případě městské části v oznamovacím dopisu
  či schváleném usnesení. Zálohové faktury nejsou uznatelným nákladem. Účetní nebo daňové doklady doložte jen do výše finanční podpory, není-li v uzavřené smlouvě uvedeno jinak.
 5. Na účetních nebo daňových dokladech musí být příjemce podpory označen jako odběratel, text je nutné rozepsat tak, aby bylo zřejmé řádné využití v souladu se stanoveným účelem. Souhrnné faktury za zajištění akce musí být rozepsány na položky nebo doplněny o dodací list. Jestliže se text účetního dokladu opírá o uzavřenou smlouvu o dílo či jiné smluvní ujednání, je třeba tuto skutečnost doložit přílohou.
 6. Pokud příjemce obdrží více dotací, je nutné vyúčtovat každou dotaci samostatně.
 7. V případě, že projekt nebude realizován, je přesto nutné podporu vyúčtovat s uvedením důvodu nečerpání finančních prostředků. Náhradou účetních dokladů bude potvrzení
  o bankovním převodu nevyčerpaných finančních prostředků na účet hl. m. Prahy.
  V případě městských částí budou nevyčerpané prostředky předmětem finančního vypořádání mezi městskou částí a hl. m. Prahou.
 8. Vypořádání se odesílá elektronicky na předepsaném formuláři ve formátu zfo (Software602 Form Filler) spolu se všemi nahranými přílohami. Následně vytiskněte formulář (bez příloh) a s podpisem statutárního zástupce jej doručte v tištěné podobě s kódy potvrzujícími elektronické odeslání (poslední bod formuláře vypořádání) na podatelnu MHMP nejpozději do data vypořádání dle Vaší dotační smlouvy, v případě městské části oznamovacího dopisu.

Formuláře vyúčtování

Stručný návod pro použití formuláře:

 1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler pro systém Windows.
 2. Stáhněte si a uložte aktuální formulář vyúčtování do svého počítače.
 3. Spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář.
 4. Formulář kompletně vyplňte a vložte do něj v naskenované kopie požadovaných dokladů (příloh).
 5. Formulář vyplněný ve všech bodech elektronicky odešlete stiskem tlačítka „Podat žádost“ na konci formuláře, čímž dojde k jeho elektronickému podání.
 6. Po přijetí potvrzení o elektronickém podání žádosti si formulář uložte a vytiskněte pro potřebu podání v tištěné podobě na podatelnu MHMP.

Konzultační středisko

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení sekretariátu a sportu
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoby

Mgr. Michal Hanžlík, tel. 236 00 5913, e-mail michal.hanzlik@praha.eu

Mgr. Renáta Solská, tel. 236 00 5210, e-mail renata.solska@praha.eu