Podmínky vypořádání Dotace

 1. Žadatel je povinen předložit HMP finanční vypořádání Dotace na vyplněném formuláři „Finanční vypořádání dotace“ a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do termínu uvedeného ve Smlouvě. Formulář pro rok 2021 je ke stažení níže na této stránce.
 2. Podmínky použití Dotace se řídí Programem podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro daný rok.
 3. Finanční vypořádání Dotace se doručuje v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler) včetně přehledu účetních dokladů a dalších příloh podle Smlouvy a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání. Obě verze Finančního vypořádání dotace musejí být identické, s výjimkou příloh.
 4. Tištěné Finanční vypořádání Dotace bez příloh se doručuje na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1, v úředních hodinách jednotlivých podatelen, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na HMP.
 5. U Opatření II. Investice do sportovní infrastruktury v rámci Finančního vypořádání dotace Žadatel poskytne HMP informace o dodavatelích u investičních akcí (konečných příjemcích dotací), a to minimálně název, IČO dodavatele a cenu předmětu plnění. Žadatel souhlasí s tím, že v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/2 ze dne 23. 2. 2017 bude tato informace zveřejňována na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu.
 6. U Opatření II. Investice do sportovní infrastruktury v rámci Finančního vypořádání dotace Žadatel poskytne HMP ověřenou kopii kolaudačního souhlasu nebo jiný dokument místně příslušného stavebního orgánu, pokud je vyžadován, v souladu s platnou legislativou. V případě, že není dle platné legislativy vyžadován kolaudační souhlas, bude součástí Finančního vypořádání dotace ověřená kopie předávacího protokolu stavby prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků a je schopno užívání.
 7. U Opatření IV. Sportovní akce v rámci Finančního vypořádání dotace Žadatel poskytne HMP výsledkovou listinu aktuálního ročníku akce, popřípadě seznam účastníků akce, která bude obsahovat jména, příjmení účastníků nebo názvy zúčastněných týmů.

Formuláře pro vypořádání (vyúčtování) poskytnuté dotace hl. m. Prahy pro rok 2022

Formuláře pro vypořádání (vyúčtování) poskytnuté dotace hl. m. Prahy pro rok 2021 a starší

Stručný návod pro použití formuláře

 1. stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,

 2. stáhněte si a uložte formulář žádosti do vašeho počítače,

 3. otevřete uložený formulář,

 4. formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy,

 5. přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,

 6. proveďte elektronické odeslání žádosti na MHMP prostřednictvím tlačítka na konci formuláře,

 7. po úspěšném elektronickém odeslání žádosti se objeví informace o přijetí ze strany MHMP, soubor s touto informací uložte a následně žádost vytiskněte,

 8. vytištěnou verzi podepište, případně orazítkujte a doručte na HMP. Za tištěnou formu se považuje i odeslání Žádosti prostřednictvím datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem - ID datové schránky: 48ia97h.


Konzultační středisko

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení sekretariátu a sportu
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1