Změny v podmínkách podání Žádostí o podporu na rok 2022:

- Žádost AD i BC podává pouze Žadatel (i za své Realizátory);

- Žadatel podává pouze 1 Žádost, která může obsahovat více Projektů ve více Opatřeních;

- stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatel uvádí pouze v obecné části Žádosti BC;

- Žádost AD musí obsahovat požadované, v opačném případě bude vyřazena bez doptávání;

- žádá-li Žadatel v Opatření I., dokládá právní vztah k Prostoru dokladem o vlastnictví, nájemní či podnájemní smlouvou na dobu určitou minimálně 1 rok, může být Dotace čerpána pouze po doložení platné smlouvy na období, které je uvedeno v Dohodě mezi Žadatelem a nájemcem prostor o prodloužení nájmu. Jedná-li se o Opatření I.b), může se jednat i o smlouvu na dobu neurčitou, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí, dohodu mezi Žadatelem a nájemcem Prostor o prodloužení nájmu včetně jeho výše - v takovém případě může být Dotace čerpána pouze po doložení platné smlouvy na období, které je uvedeno v dohodě.

- výše uvedené smlouvy/ dohody musí být v jednotlivých Projektech vložené úplné a čitelné, včetně nejaktuálnějších dodatků tak, aby byly částky nájmu, přp. služeb dohledatelné;

- Žádost o dotaci v Opatření III. musí obsahovat informaci, zda je Žadatel/Realizátor hlavním pořadatelem akce; a propagační leták na akci musí obsahovat logo poskytovatele;

- Dotace v Opatření VI. je určena pouze pro pražské účastníky starší 15 let;

- Žádost, která musí být podána v elektronické a tištěné podobě/prostřednictvím datové schránky, je identická s výjimkou příloh, které se přikládají pouze k elektronické verzi Žádosti;

 

 

Změny ve Finančním vypořádání podpory na rok 2022:

- Finanční vypořádání podává pouze Žadatel (i za své Realizátory);

- Tištěnou podobu Finančního vypořádání lze nahradit podáním prostřednictvím datové schránky, v takovém případě je nutné Vypořádání opatřit elektronickým podpisem;

- Žadatel je povinen do 30. 6. 2023 zaslat na MHMP jak Finanční vypořádání Dotace, tak i nevyužité finanční prostředky v rámci poskytnuté Dotace na bankovní účet uvedený ve smlouvě.