Způsob podání Žádosti (tedy v tištěné a elektronické formě) zůstává stejný. Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání Žádosti prostřednictvím datové schránky, kdy každá Žádost musí být zaslána samostatnou datovou zprávou. Datová schránka musí být registrována na Žadatele. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být Žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí vždy obsahovat elektronický podpis, letos již není možné do schránky naskenovat pouze fyzicky podepsanou verzi žádosti!

  • Veškeré údaje uvedené na Žádosti musí být shodné s údaji uvedenými ve veřejném rejstříku, kam Žadatel vkládá aktuální znění výroční zprávy či jiný doklad o ekonomice subjektu.

  • Je-li Žadatel právnickou osobou, která má skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, musí být přílohou Žádosti úplný výpis z evidence skutečných majitelů (návod_ESM), který je však vázán na Datovou schránku. Pokud DS nevlastníte, doporučujeme si ji zřídit, anebo tento úplný výpis získáte na soudu, který je příslušný k řízení o zápisu.

  • Upozorňujeme na doplnění v neuznatelných nákladech, např. nelze hradit nákup volnočasového textilu a obuvi (včetně nášivek, odznaků, šátků, helem, aj.), papíry, tonery, známky, pohledy, obálky, poštovní služby, tisk a kopírování (neplatí pro Opatření III. Akce), travní směs, rostliny a květiny, strava, pohoštění, občerstvení, úklidové služby, power banky.

  • V Opatření III. Akce pro děti a mládež na území hl. m. Prahy mohou honoráře (faktury DPČ, DPP) na zajištění akcí dosahovat maximálně 1/3 z celkové požadované částky na podporu akce.

  • Upozorňujeme na časté chybné zařazení úklidových čistících prostředků do vybavení klubovny, které správně spadají do drobné údržby.

  • Maximální výše dotace se u jednotlivých opatření změnila v návaznosti na nárůst cen a inflaci všeobecně viz. vyhlášení. Stejně tak byla navýšena i částka ročního poplatku účastníka za danou aktivitu (realizovanou v prostorech), na které se Dotace vztahuje, a to na 3.000 Kč za rok.

 

Letošní lhůta pro podání Žádosti je od 23. 9. 2022 do 10. 10. 2022.