Žadatel/Realizátor v rámci Opatření I., II., IV. a V. je povinen realizovat pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží v jejich volném čase (min. 2x měsíčně) a o této činnosti aktuálně informovat na webových stránkách nebo sociálních sítích. Žadatele/Realizátora vždy s uvedením konkrétních činností (včetně táborů) a ceny (poplatky) za tyto činnosti. 

Žadatel je povinen zveřejňovat ve veřejných rejstřících aktuální účetní závěrky, popř. výroční zprávy a plnit tak povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tato povinnost platí i pro právní formu zapsaný spolek). 

Je-li Žadatel právnickou osobou, která má skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 sb., o evidenci skutečných majitelů, musí být přílohou Žádosti úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence skutečných majitelů je vedena na stránkách https://issm.justice.cz/. Úplný výpis získá Žadatel zdarma po přihlášení do své Datové schránky. (V případě, že je Žadatel zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy). 

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Žádáme tímto všechny žadatele o upřednostnění zaslání Žádostí do Datových schránek před fyzickým podáním, ačkoli takto podané Žádosti budou rovnocenně zaevidovány a zpracovány.

  • V Opatření I. c) lze žádat na vybavení MTZ maximálně částkou 70.000Kč na Projekt.
  • V Opatření V. činí požadovaná částka na způsobilé náklady na jeden Projekt minimálně 10.000Kč a maximálně 50.000Kč.
  • V Opatření V. podává realizátor na každou vzdělávací akci samostatný Projekt; Žadatel, který nemá Realizátory, a každý Realizátor může v tomto Opatření podat maximálně 5 Projektů;