Vyhlášené programy:  
Opatření č. 1: Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
Opatření č. 2: Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých
Opatření č. 3: Opatření na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou
Opatření č. 4: Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Opatření č. 5: Opatření prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou
Opatření č. 6: Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 

Kompletní znění vyhlášení:

Vyhlášení programu na rok 2021 (pdf, 308 kB)

Lhůta pro podání žádostí:

od 29. 9. 2020 do 16. 10. 2020 - pro všechna opatření

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, Praha 1

Termíny konzultací:

Informace telefonicky nebo osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě. Konzultace nebudou poskytovány poslední den termínu pro odevzdání žádosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavlína Gucká, tel. 236 005 242, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu

Místa podání žádostí:

Hlavní podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo držitelem poštovní licence

Způsob podání:        

Osobně do podatelny nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum podání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Program vzdělávání", která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií, obalů a příloh).

Formulář žádosti:

Stáhněte si níže aktuální verzi formuláře žádosti o grant.

Žádost 2021 - https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=ae8d9a71-14d8-41a8-9859-0d0f6a1c82ab (pro otevření žádosti je nutné mít naintalovanou aplikaci Software602 Form Filler)

Formulář pro Opatření č. 2 soutěže (xlsx, 21 kB)

Formulář pro Opatření č. 5 pro zakonné zástupce (docx, 16 kB)

 

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro aktuální rok

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů (v případě podání více projektů jedním žadatelem se podává pouze jedna žádost)

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře)

6. soubor ve formátu zfo odešlěte - tlačítko odeslat žádost (kopie žádosti)

7. soubor ve formátu zfo vytiskněte, podepište, případně orazítkujte a v listinné podobě doručte na podatelnu MHMP Jungmannova 35/21 nebo prostřednictvím poštovní licence (originál žádosti)