Vyhlášené programy:  
Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých
Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou
Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou
Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 

Kompletní znění vyhlášení:

Pravidla na rok 2019 (pdf, 240 kB)

Lhůta pro podání žádostí:

od 24. 9. 2018 do 12. 10. 2018 - pro všechny programy

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 641

Termíny konzultací:

Informace telefonicky nebo osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě. Konzultace nebudou poskytovány v den termínu odevzdání žádosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavlína Gucká, tel. 236 005 242, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu

Místa podání žádostí:

Hlavní podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo držitelem poštovní licence

Způsob podání:        

Osobně do podatelny nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum podání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019", která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií a obalů) se všemi přílohami.

Formulář žádosti:

Stáhněte si níže aktuální verzi formuláře žádosti o grant.

Žádost 2019 (zfo, 231 kB) - pro otevření žádosti je nutné mít naintalovanou aplikaci Software602 Form Filler

Formulář pro Program č. 2 soutěže (xlsx, 21 kB)

Formulář pro Program č 5 pro zakonné zástupce (docx, 14 kB)

 

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů (v případě podání více projektů jedním žadatelem se veškeré projekty podávají v jedné žádosti)

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře)

6. soubor ve formátu zfo odešlěte - tlačítko odeslat žádost (kopie žádosti)

7. soubor ve formátu zfo vytiskněte, podepište, případně orazítkujte a k výtisku žádosti přiložte požadované doklady (originál žádosti)