Vyhlášený program:  
Opatření č. 5: Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou

 

Kompletní znění vyhlášení:

Vyhlášení II. kolo 2020

Lhůta pro podání žádostí:

od 29. 6. 2020 do 10. 7. 2020

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP, oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 641

Termíny konzultací:

Telefonické informace nebo osobní konzultace po předchozí domluvě. Konzultace nebudou poskytovány v poslední den lhůty pro odevzdání žádosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavlína Gucká, tel. 236 005 242, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu

Místa podání žádostí:

Hlavní podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1                        

nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum doručení žádosti do podatelny HMP)

Způsob podání:        

V tištěné podobě v obálce nadepsané „SML MHMP – Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020“ (originál žádosti), bez fólií a obalů a zároveň jedenkrát elektronické odeslání (kopie žádosti) jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler). V případě podání více projektů jedním žadatelem se podává pouze jedná žádost (v elektronické i písemné podobě), v které se přidávají stránky s jednotlivými projekty. Žádost musí být podána na formuláři platném pro rok 2020, jinak nebude posuzována.

Formuláře předložené škole zákonnými zástupci žáků spolu s kopii rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě ve smyslu zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vydanými orgány státní podpory v roce 2019/2020, případně kopií potvrzení vydaného orgány státní sociální podpory dokládající tuto skutečnost, budou nahrané do formuláře žádosti a nebudou se odevzdávat v listinné podobě. Z důvodu větší ochrany osobních údajů zůstanou tyto dokumenty uloženy ve škole.

Formuláře ke stažení pro zákonné zástupce Formulář k žádosti

Žádost o grant:  Formulář ke stažení (pro otevření žádosti je nutné mít nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler)

 

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro aktuální rok

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko "Provést kontrolu vyplnění žádosti")

6. po kontrole vyplnění žádosti odešlete elektronicky na MHMP (tlačítko na konci žádosti "Odeslání elektronické žádosti na MHMP")

7. po úspěšném odeslání žádosti se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP. Soubor s informací uložte a následně vytiskněte. Tištěnou verzi podepiště, případně orazítkujte a doručte na MHMP