Kompletně vyplněné finanční vypořádání je potřeba před vytištěním a podepsáním odeslat elektronicky na MHMP. Odeslání elektronické verze vypořádání se provede přímo z formuláře pomocí tlačítka „Odeslání elektronického vypořádání na MHMP".

K odeslání je potřeba být připojen na internet. Pokud bude vypořádání obsahovat velké přílohy, tzn. celková velikost bude v řádu desítek MB, může samotný proces odeslání trvat o něco déle (podle rychlosti připojení k internetu).

Úspěšné elektronické odeslání NENAHRAZUJE podání vytištěného a podepsaného vypořádání. Finanční vypořádání je možno odeslat na MHMP pouze jednou. Podepsané elektronické vypořádání se musí shodovat s finančním vypořádáním tištěným (viz. vyhlášení Programu pro rok 2022, bod L. Podmínky použití a vyúčtování Dotace).

Na MHMP se tedy odevzdává pouze vytištěný a podepsaný formulář „Finanční vypořádání projektu v rámci „Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022", bez kopií prvotních účetních dokladů.

Tyto kopie budou pouze v elektronickém odeslání (neplatí pro Opatření č. 5, č. 6 a č. 7).

 

Stažení formuláře (odkaz na grantový portál): https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=cde38fe8-fae1-4e47-bea5-8dbf2d798659

 

Finanční vypořádání projektu je nutné odevzdat nejpozději do 31. 1. 2023 osobně do podatelny MHMP (Jungmannova 29/35, Praha1), držitelem poštovní licence (rozhoduje datum odeslání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) nebo datovou schránkou.

V případě nejasností se prosím obraťte na Ing. Pavlínu Guckou, email: pavlina.gucka@praha.eu, tel.: 236 00 5242.