logo


Pracujete s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty v pražských ZŠ/SŠ? Využijte naše Pilotní ověření systému péče o talenty!

Příjem žádostí: 

 • V provozní době podatelny Magistrátu HMP (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1) od 15.8.2022, 10:00 do 23.8.2022, 15:00.

Jaká je celková výše podpory?

 • Pro Pilotní ověření péče o talenty je alokována celková částka 900.000 Kč. 
 • Výše podpory: Pro jednoho žadatele je připraveno 450.000 Kč. Z programu budou podpořeny celkem 2 školy.
 • Míra podpory: 100 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Přihlásit se může každá základní a střední škola se sídlem na území Prahy, která prokazatelně pracuje s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Podmínkou pro poskytnutí dotace je realizace projektu na území hl. m. Prahy.

Co musím udělat pro to, abych získal dotaci z projektu?

 • Uchazeč podá žádost v tištěné podobě a podepsané oprávněnou osobou (jeden výtisk) na podatelně Magistrátu HMP (Jungmannova 35/29, 110 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na výše uvedenou adresu, v zalepené obálce nadepsané „Neotvírat – žádost o dotace v rámci projektu Prague Smart Accelerator – Pilotní ověření systému péče o talenty.“

Jak se stát úspěšným žadatelem?

U žadatele bude posuzována úroveň práce s nadanými žáky a to:

 • škola má, nebo pro projekt vytvořila koncepci/plán rozvoje školy v oblasti péče o nadané;
 • nadstandardní přístup za poslední 3 roky v oblasti práce s nadanými s mimořádně nadanými (nad rámec ŠVP) a využívání alternativních prvků výuky;
 • zda ředitel školy seznámil pedagogický sbor s plánem rozvoje školy v oblasti péče o nadané;    
 • personální podmínky pro práci s nadanými; 
 • zda ředitel školy podporuje systematické vzdělávání učitelů se zaměřením na nadané žáky;     
 • neformální vzdělávání – zajištění klubu/kroužků pro nadané žáky včetně kognitivně nadaných;
 • výčet škol a dalších institucí, se kterými je škola ve spolupráci za poslední 3 roky v oblasti nadání;
 • zda škola zajišťuje spolupráci s rodiči s ohledem na specifické potřeby nadaných žákům.       

Kdo Vám může poskytnout více informací?

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Kdo dotační program spravuje?

 • Program Pilotní ověření systému péče o talenty vyhlašuje a administruje hlavní město Praha (HMP), po obsahové stránce spravuje Pražský inovační institut (Pii) v rámci tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA).

Co je projekt Prague Smart Accelerator?

 • PSA patří do rodiny projektů Evropské unie nazvané Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Projekt je financován z evropských dotací prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt PSA začal zkraje roku 2020 a potrvá do března roku 2023.

Z čeho pocházejí finanční prostředky Asistenčních voucherů?

 • Finančně se na něm podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím OP VVV a hlavní město Praha. Z 85 procent jsou finanční prostředky hrazeny z OP VVV. Patnáctiprocentní spoluúčastí se finančně na dotačním programu podílí hlavní město Praha.. 

K čemu lze dotaci z Pilotního ověření systému péče o talenty využít?

 • Získané finanční prostředky úspěšným žadatelům pomohou analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhnout a realizovat zlepšení, změnu a rozšíření stávajících systémů.

Čemu se věnuje Pražský inovační institut?

 • Pii založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. 

Přílohy: